Överklagande ingett den 23 februari 2021 av Universität Bremen av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 december 2020 i mål T-660/19, Universität Bremen mot Genomförandeorganet för forskning

(Mål C-110/21 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Universität Bremen (ombud: C. Schmid, Hochschullehrer)

Övrig part i målet: Genomförandeorganet för forskning

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 25 maj 2020 i mål T 660/19, Universität Bremen/Genomförandeorganet för forskning,

återförvisa målet till tribunalen, om möjligt till en annan avdelning, för prövning i sak,

fastställa att Universität Bremen har företrätts av högskoleläraren Christoph Schmid i mål T-660/19 med giltig verkan i enlighet med artikel 19.7 i stadgan för Europeiska unionens domstol,

i andra hand, för det fall det anses att klaganden inte har företrätts av den nämnda högskoleläraren med giltig verkan, fastställa att Universität Bremen har rätt att fortsätta rättegången vid tribunalen i mål T-660/19, i dess nuvarande skede, genom att låta sig företrädas av en advokat som uppfyller kraven i artikel 19.3 och 19.4 i stadgan,

besluta att frågan om rättegångskostnader ska anstå och överlämna åt tribunalen att besluta härom i samband med att denna avgör målet slutligt, varvid det förutsätts att motparten, oavsett vilket avgörande som tribunalen slutligen meddelar, ska ersätta rättegångskostnaderna i det tidigare förfarandet vid tribunalen och i målet om överklagande eller, i andra hand, att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader i det tidigare förfarandet, samt ska besluta att det belopp för advokatkostnader som klaganden betalat till motparten för förfarandet vid tribunalen, i båda fallen, utan dröjsmål ska återbetalas till klaganden.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att det överklagade beslutet är felaktigt i den mån det avvisar klagandens talan om ogiltigförklaring av beslutet Ares (2019) 4590599, som antagits av Genomförandeorganet för forskning den 16 juli 2019, med motiveringen att den uppenbart inte kunde tas upp till prövning enligt artikel 126 i tribunalens rättegångsregler på grund av att klaganden inte med giltig verkan kunde företrädas i rättegången av universitetsläraren Christoph Schmid. Enligt klaganden har tribunalen i beslutet gjort en felaktig rättstillämpning på flera punkter. Klaganden anser att tribunalen bortsett från den omständigheten att universitetslärare som enligt den nationella lagstiftningen har rätt att företräda part inför domstol har getts en privilegierad ställning enligt ordalydelsen och systematiken i artikel 19 sjunde stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, och inte behöver uppfylla de krav som har samband med det självständiga begreppet advokat och som föreskrivs i artikel 19 tredje och fjärde stycket i samma stadga. Klaganden gör i andra hand gällande att tribunalen, med hänsyn till den grundläggande rätten att yttra sig som stadgas i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i enlighet med proportionalitetsprincipen, under alla omständigheter borde ha lämnat upplysningar om sakprövningsproblemen. En upplysning härom borde åtminstone ha lämnats på tribunalens webbplats, till exempel i dokumentet ”Checklista för ansökan”.

____________