TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 23 maj 2019(*)

”Konkurrens – Företagskoncentrationer – Nederländska marknaden för tv-tjänster och telekommunikationstjänster – Självständigt fungerande gemensamt företag – Beslut om att förklara en företagskoncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet – Åtaganden – Relevant marknad – Vertikala effekter – Uppenbart oriktig bedömning – Motiveringsskyldighet”

I mål T‑370/17,

KPN BV, Haag (Nederländerna), företrätt av advokaterna P. van Ginneken och G. Béquet,

sökande,

mot

Europeiska kommissionen, företrädd av H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski och F. van Schaik, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

med stöd av

VodafoneZiggo Group Holding BV, Amsterdam (Nederländerna),

Vodafone Group plc, Newbury (Förenade kungariket),

och

Liberty Global Europe Holding BV, Amsterdam,

företrädda av advokaterna W. Knibbeler, E. Raedts och A. Pliego Selie,

intervenienter,

angående en talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 5165 final av den 3 augusti 2016 om att förklara en företagskoncentration, genom vilken Vodafone Group och Liberty Global Europe Holding gemensamt tar kontroll över ett självständigt fungerande gemensamt företag, förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet (ärende COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV),

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. M. Collins (referent) samt domarna M. Kancheva och R. Barents,

justitiesekreterare: handläggaren N. Schall,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 november 2018,

följande

Dom

 Bakgrund

 Berörda enheter

1        Sökanden, KPN BV, bedriver verksamhet inom sektorn för kabelnät för tjänster avseende tv, internet via bredband, fast telefoni och mobila telekommunikationstjänster i Nederländerna.

2        Vodafone Group plc är en internationell telekomkoncern som är verksam inom sektorn för mobila telekommunikationstjänster i Nederländerna genom Vodafone Libertel BV (nedan kallat Vodafone). Vodafone är också verksamt inom sektorn för tjänster avseende tv, internet via bredband och fast telefoni via sökandens nät.

3        Liberty Global Europe Holding BV (nedan kallat Liberty Global), som ingår i koncernen International Liberty Global plc, är en kabeloperatör som äger och driver kabelnät för tv-tjänster, internet via bredband och fast telefoni i Nederländerna. Bolaget tillhandahåller också mobila telekommunikationstjänster åt sina fasta kunder via Vodafones nät.

 Det administrativa förfarandet

4        Den 14 juni 2016 lämnade Vodafone och Liberty Global (nedan kallade de anmälande parterna) in en anmälan till Europeiska kommissionen, i enlighet med artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 2004, s. 1). Anmälan avsåg en föreslagen koncentration genom förvärv av den gemensamma kontrollen av ett nybildat självständigt fungerande gemensamt företag som de anmälande parterna skulle överföra sin affärsverksamhet i Nederländerna till. Till följd av koncentrationen skulle vardera anmälande part inneha 50 procent av aktierna i det gemensamma företaget. De skulle ha samma rösträtt och samma rätt att utse ledamöter i tillsynsstyrelsen.

5        För att undanröja de allvarliga tvivel som kommissionen identifierat under den inledande prövningen gjorde de anmälande parterna den 12 juli 2016 vissa åtaganden i enlighet med artikel 6.2 i förordning nr 139/2004.

6        Kommissionen lät dessa inledande åtaganden gå ut på samråd med marknaden. Med hänsyn till utfallet av detta samråd och kommissionens bedömning av de föreslagna åtagandena lämnade de anmälande parterna den 26 juli 2016 in ett förslag till slutliga åtaganden.

 Det angripna beslutet

7        Den 3 augusti 2016 antog kommissionen beslut C(2016) 5165 final om att förklara en företagskoncentration, genom vilken Vodafone Group och Liberty Global Europe Holding gemensamt tar kontroll över ett självständigt fungerande gemensamt företag, förenlig med den inre marknaden (ärende COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV) (nedan kallat det angripna beslutet).

 Avgränsning av de relevanta marknaderna

8        Den planerade koncentrationen skulle enligt det angripna beslutet förena de anmälande parternas verksamheter i Nederländerna. Det framgår av nämnda beslut att kommissionen fann att den planerade koncentrationen skulle ge upphov till vissa horisontella överlappningar och vertikala förhållanden mellan parternas verksamheter på ett visst antal marknader längs distributionskedjan för tv-innehåll och tillhandahållande av telekommunikationstjänster (fast och mobil telefoni och internet via bredband) i Nederländerna.

9        För att avgränsa de relevanta marknaderna i fråga om marknaderna för tv-tjänster, gjorde kommissionen en åtskillnad mellan följande marknader, som alla betraktades som geografiskt nationella marknader:

–        Marknaden för licenser och förvärv av sändningsrättigheter för tv-innehåll.

–        Grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av tv-kanaler.

–        Detaljistmarknaden för tillhandahållande av tv-tjänster.

10      Kommissionen ansåg för det första att marknaden för licenser och förvärv av sändningsrättigheter för tv-innehåll kunde segmenteras ytterligare, i rättigheter för gratis-tv och rättigheter för betal-tv, linjära och icke-linjära sändningsrättigheter samt i sändningsblock, premiuminnehåll och övrigt innehåll, och utifrån typ av innehåll, det vill säga film, sport och så vidare.

11      Kommissionen ansåg för det andra att även grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av tv-kanaler kunde segmenteras ytterligare, i kanaler för gratis-tv och kanaler för betal-tv, betal-tv-kanaler med ett basutbud och betal-tv-kanaler med ett premiumutbud, betal-tv-kanaler med ett premiumfilmutbud och betal-tv-kanaler med ett premiumsportutbud, samt utifrån distributionsinfrastruktur. Kommissionen ansåg emellertid att frågan om dessa andra segment borde segmenteras ytterligare, i synnerhet segmentet för betal-tv-kanaler med ett premiumfilmutbud och betal-tv-kanaler med ett premiumsportutbud, kunde anstå, eftersom den planerade koncentrationen inte orsakade några konkurrensproblem i något marknadssegment. När det särskilt gäller betal-tv-kanaler med ett premiumsportutbud framhöll kommissionen, i skäl 176 i det angripna beslutet, att det av vissa svar på kommissionens marknadsundersökning framgick att kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports konkurrerade om en liknande kundkrets och ett liknande innehåll och allt mer höll på ett bli substitut. Kanalen Ziggo Sports Totaal ska inte blandas ihop med kanalen Ziggo Sport, en kanal med mindre sportinnehåll än Ziggo Sport Totaal och som Liberty Global enbart erbjuder till sina abonnenter utan kostnad.

12      För det tredje ansåg kommissionen att frågan om en ytterligare segmentering av detaljistmarknaden för tillhandahållande av tv-tjänster, i tjänster för gratis-tv och tjänster för betal-tv liksom i tjänster för linjär och icke-linjär betal-tv, kunde anstå, eftersom bedömningen av den planerade koncentrationen skulle bli densamma. I frågan om en eventuell segmentering utifrån distributionsteknik framhöll kommissionen vissa uppgifter som talade för att detaljisttillhandahållande av tv-tjänster via mobilteknik (3G och 4G) inte kunde ersättas med annan distributionsteknik, det vill säga analog mark-tv, kabel, internet-tv (”TVIP” på engelska) och satellit-tv. Kommissionen ansåg dock att denna fråga kunde anstå, eftersom bedömningen av den planerade koncentrationen skulle bli densamma.

13      Kommissionen anförde också en rad överväganden om detaljistmarknaderna för tillhandahållande av tjänster för fast och mobil telefoni och anslutning till internet och om andra närstående marknader som inte är relevanta i detta mål.

14      I det angripna beslutet prövade kommissionen slutligen frågan om tjänstepaketen ”multiple play”, som slutkonsumenterna tillhandahålls i detaljistledet och som inbegriper minst två av tjänsterna mobil telefoni, fast telefoni, anslutning till internet och tv, i sig utgjorde separata marknader från var och en av de bakomliggande tjänsterna. Kommissionen framhöll att multiple play-tjänsterna var mycket populära och att det fasta paketet ”triple play”, med de fasta tjänsterna fast telefoni, anslutning till internet och tv, var mycket populärt. Kommissionen ansåg emellertid att frågan om den exakta avgränsningen av marknaden kunde anstå, eftersom den planerade koncentrationen i varje fall föranledde allvarliga tvivel.

 Koncentrationens effekter på konkurrensen

15      För att bedöma den planerade koncentrationens effekter på konkurrensen granskade kommissionen de horisontella och vertikala effekterna, konglomerateffekterna och de samordnade effekterna på konkurrensen.

–       Horisontella effekter

16      Vid bedömningen av de horisontella effekterna på konkurrensen framhöll kommissionen för det första i det angripna beslutet, beträffande marknaden för licenser och förvärv av sändningsrättigheter för tv-innehåll, att det endast var Liberty Global som var aktivt på efterfrågesidan på denna marknad som köpare. Vodafone däremot varken hade eller förvärvade några rättigheter direkt. Kommissionen menade därför att en den planerade koncentrationen inte skulle leda till någon ökad köpkraft.

17      När det för det andra gäller grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av tv-kanaler framhöll kommissionen i det angripna beslutet att på utbudssidan var det endast Liberty Global som var aktivt på denna marknad. Bolaget hade mindre än 40 procent av marknadsandelarna i alla möjliga segment och i synnerhet mindre än 10 procent av marknadsandelarna på grossistmarknaden för tillhandahållande av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll. I och med att Vodafone inte var aktivt som grossistleverantör av betal-tv-kanaler medförde inte den planerade koncentrationen någon horisontell överlappning.

18      På grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av tv-kanaler konstaterade kommissionen att de anmälande parterna var aktiva på efterfrågesidan som köpare av kanaler för att ta med dem i sitt utbud av tv-tjänster i detaljistledet. Kommissionen framhöll i detta avseende att Vodafones närvaro var blygsam, med mindre än 5 procent av marknadsandelarna, och att Liberty Global hade mellan 40 och 60 procent av marknadsandelarna, beroende på marknadssegment. Kommissionen framhöll i synnerhet i det angripna beslutet att den enhet som bildas genom koncentrationen skulle få mellan 40 och 50 procent av marknadsandelarna på en eventuell grossistmarknad för förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll. Trots en horisontell överlappning ansåg kommissionen att den planerade koncentrationen inte skulle leda till någon ökad köpkraft, bland annat på grund av att Vodafones marknadsandel var så liten. Kommissionen fann därmed att den planerade koncentrationen inte gav upphov till några konkurrensproblem på denna marknad.

19      Kommissionen ansåg för det tredje att den planerade koncentrationen föranledde allvarliga tvivel på de eventuella marknaderna för multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster, i synnerhet på grund av att Vodafone, som var en viktig konkurrent på dessa koncentrerade marknader, skulle försvinna.

–       Vertikala effekter

20      Vid bedömningen av de vertikala effekterna undersökte kommissionen om den planerade koncentrationen kunde medföra någon avskärmning av insatsprodukter eller kunder (”input or client foreclosure” på engelska).

21      När det gäller risken för avskärmning av insatsprodukter på grossistmarknaden för betal-tv-kanaler undersökte kommissionen för det första om den planerade koncentrationen påverkade förmågan hos den enhet som bildas genom koncentrationen att genomföra en avskärmning avseende den egna kanalen Ziggo Sport Totaal. För det andra undersökte kommissionen enhetens incitament att göra detta och för det tredje om detta kunde påverka konkurrensen negativt, i synnerhet längre fram i distributionskedjan, på detaljistmarknaden för tillhandahållande av multiple play-paket för fasta och mobila tjänster. Kommissionen framhöll i detta avseende att Liberty Global kontrollerade Ziggo Sport Totaal före koncentrationen och att den enda förändringen till följd av koncentrationen således var tillskottet av Vodafones mobila nät och huvudsakligen mobila kundkrets, med hänsyn till att Vodafones fasta verksamheter i Nederländerna skulle upphöra till följd av åtagandena. Kommissionen koncentrerade därför sin bedömning på risken att tillgången till Ziggo Sport Totaal skulle avskärmas på de mobila näten.

22      Beträffande avskärmningsförmågan, som kräver en avsevärd marknadsmakt i föregående led, framhöll kommissionen att Liberty Globals i fråga om inkomster på grossistmarknaden för tillhandahållande av tv-kanaler hade mindre än 10 procent av marknaden, även om marknaden delades upp i snävast tänkbara segment, inte minst på en eventuell marknad för tillhandahållande av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll. Kommissionen framhöll i detta avseende att kunderna hade tillgång till alternativa premiumkanaler, exempelvis Fox Sports. Kommissionen angav också att ett visst konkurrenstryck även utövades av andra kanaler, till exempel BBC One HD, RTL, Veronica HD och Eurosport. Majoriteten av dem som besvarade marknadsundersökningen angav att Ziggo Sport Totaal sände ett nödvändigt innehåll (”must-have content” på engelska) för tillhandahållare av tv-tjänster i detaljistledet, även om kanalen inte var den enda som sände ett nödvändigt innehåll. Dessa svarande menade dessutom att Fox Sports innehållsutbud var lika attraktivt som – eller till och med attraktivare än – Ziggo Sport Totaal, vilket framgick av att Fox Sports hade betydligt fler abonnenter trots att den var dyrare. Majoriteten av svarandena i undersökningen ansåg dessutom, enligt det angripna beslutet, att det var viktigt för tillhandahållare av tv-tjänster i detaljistledet att erbjuda åtminstone en betal-tv-kanal med ett premiumsportinnehåll, samtidigt som endast en minoritet ansåg att det var nödvändigt att erbjuda alla tillgängliga betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll i Nederländerna.

23      Kommissionen ifrågasatte, utifrån dessa överväganden och med hänsyn till det begränsade antalet abonnenter på Ziggo Sport Totaal, närmare bestämt ungefär 3 procent av det sammanlagda antalet abonnenter på betal-tv-kanaler i Nederländerna, att denna kanal kunde anses nödvändig för att det skulle råda verklig konkurrens på marknaden i efterföljande led för tillhandahållande av tv-tjänster i detaljistledet. Kommissionen fann därmed att den enhet som bildas genom koncentrationen inte skulle ha avskärmningsförmåga med avseende på Ziggo Sport Totaal.

24      För det andra påpekade kommissionen att incitamentet att genomföra en avskärmning av Ziggo Sport Totaal var beroende av frågan om det skulle vara ekonomiskt lönsamt. Så skulle i synnerhet vara fallet om de förlorade intäkterna till följd av Ziggo Sport Totaals uteblivna försäljning till konkurrerande leverantörer i föregående led kompenserades genom ett ökat antal abonnemang i efterföljande led. Kommissionen menar att detta inte var sannolikt då det inte fanns några tecken på att tillräckligt många kunder ansåg att det var så viktigt att komma åt Ziggo Sport Totaal i en mobil enhet att det kunde vara ett skäl att byta leverantör.

25      I det angripna beslutet såg kommissionen det för det tredje som osannolikt att en eventuell avskärmningsstrategi kunde få betydande negativa effekter på konkurrensen på marknaden i efterföljande led, eftersom andra betal-tv-kanaler med ett attraktivt premiumsportinnehåll var tillgängliga, bland annat Fox Sports. Kommissionen framhöll också i det angripna beslutet att ungefär 3 procent av betal-tv-abonnenterna abonnerade på Ziggo Sport Totaal. Slutligen påpekade kommissionen att konsumtionen av audiovisuellt innehåll på mobila enheter visserligen hade ökat den senaste tiden men att det framgick av Vodafones interna handlingar att denna konsumtion var mycket liten, mindre än 3 procent av den sammanlagda konsumtionen av tv-tjänster, framför allt när det gäller tv-tittande vid direktsändningar och i synnerhet direktsända sportevenemang. Det är nämligen endast 12 procent av de konsumenter som använder en mobil enhet för att titta på audiovisuellt innehåll som tittar på direktsänd tv. Enligt en oberoende undersökning som gjordes under sista kvartalet 2015 tittade endast 4 procent av Ziggo Sport Totaals abonnenter på denna kanal i sina mobila enheter.

26      Mot den bakgrunden fann kommissionen i det angripna beslutet att det var osannolikt att en avskärmning av insatsprodukter med betydande negativa effekter på konkurrensen skulle genomföras.

27      I det angripna beslutet såg kommissionen det slutligen också som osannolikt, av skäl som inte är relevanta i det nu aktuella målet, att en avskärmning av kunderna skulle genomföras.

–       Samordnade effekter och konglomerateffekter

28      Kommissionen fann i det angripna beslutet att den planerade koncentrationen inte skulle få några konkurrenshämmande konglomerateffekter. Konsumenterna skulle i själva verket gynnas av en ökad konkurrens på marknaden för paket med fasta och mobila tjänster mellan den enhet som bildas genom koncentrationen och sökanden.

29      Vid bedömningen av de samordnade effekterna av koncentrationen ansåg kommissionen att den planerade koncentrationen inte föranledde några allvarliga tvivel.

 Effektivitetsvinster, åtaganden och slutsats

30      I det angripna beslutet ansåg kommissionen att de anmälande parternas påståenden om effektivitetsvinster inte var tillräckliga för att undanröja de allvarliga tvivlen på koncentrationens förenlighet.

31      Trots detta fann kommissionen att de anmälande parternas slutliga åtaganden gjorde det möjligt att komma till rätta med de konstaterade konkurrensproblemen. De anmälande parterna åtog sig att överlåta Vodafones fasta verksamheter i Nederländerna för att motverka konkurrenstryck av dessa verksamheter på de eventuella marknaderna för multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster. Dessa strukturella åtaganden skulle nämligen helt undanröja all horisontell överlappning mellan de anmälande parternas verksamheter på dessa eventuella marknader.

32      Mot ovanstående bakgrund beslutade kommissionen, i enlighet med artikel 6.1 b och 6.2 i förordning nr 139/2004, att förklara den planerade koncentrationen förenlig med den inre marknaden och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), förutsatt att samtliga föreslagna åtaganden uppfyllas.

 Förfarandet och parternas yrkanden

33      Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 12 juni 2017.

34      Genom handling som inkom till tribunalens kansli den 11 september 2017 har VodafoneZiggo Group Holding, Vodafone och Liberty Global ansökt om att få intervenera i detta mål till stöd för kommissionens yrkanden.

35      Ordföranden på tribunalens åttonde avdelning beslutade att bifalla ansökan den 19 oktober 2017. Intervenienterna inkom med interventionsinlagan och sökanden yttrade sig över denna inlaga inom de fastställda fristerna.

36      Parterna utvecklade sin talan och svarade på tribunalens muntliga frågor vid förhandlingen den 29 november 2018. Vid förhandlingen drog parterna tillbaka sina ansökningar om konfidentiell behandling av uppgifterna i handlingarna i målet vid tribunalen.

37      Sökanden har yrkat att tribunalen ska

–        ogiltigförklara det angripna beslutet, och

–        förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

38      Kommissionen har yrkat att tribunalen ska

–        ogilla talan, och

–        förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

39      Intervenienterna har yrkat att tribunalen ska

–        ogilla talan, och

–        förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

 Rättslig bedömning

40      Sökanden har anfört tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser en uppenbart oriktig bedömning avseende definitionen av relevant marknad, den andra grunden avser en uppenbart oriktig bedömning avseende koncentrationens vertikala effekter på grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll och, i efterföljande led, detaljistmarknaden för tillhandahållande av multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster och den tredje grunden ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

 Den första grunden: en uppenbart oriktig bedömning avseende definitionen av relevant marknad

41      Genom den första grunden har sökanden anfört att det angripna beslutet vilar på en uppenbart oriktig bedömning i fråga om definitionen av relevant marknad.

42      Sökanden har för det första påpekat betydelsen av sportinnehållet när det gäller att attrahera kunder på detaljistmarknaden för tillhandahållande av tv-tjänster, vilket är förklaringen till att det förs en allt hårdare kamp om ensamrätt i fråga om sändningsrättigheter.

43      Sökanden har anfört att det endast finns två aktiva aktörer i Nederländerna på utbudssidan på grossistmarknaden för tillhandahållande av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, Liberty Global med kanalen Ziggo Sport Totaal och Fox med kanalen Fox Sports. Sökanden har dock medgett att kanalen Eurosport, som hör till Discovery-koncernen, också har ett sportinnehåll som i allmänhet är ett basutbud. Sökanden menar att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports har ett unikt och exklusivt innehåll som är en viktig drivkraft för abonnemang. Visst innehåll är väsentligt för konsumenterna och kan inte bytas ut mot annat innehåll. Formel 1 och fotboll är för den som är intresserad av dessa sporter exempel på sådant innehåll som inte är utbytbart. Sökanden har i detta avseende anfört att de största publiksporterna i Nederländerna är den nederländska fotbollsligan (Eredivisie), de största nationella och internationella fotbollsturneringarna (Champions League, engelska Premier League och spanska La Liga) samt Formel 1. Sökanden menar att denna typ av innehåll ska betraktas som nödvändigt för leverantörer av tv-tjänster, tillsammans med de största internationella idrottsevenemangen såsom OS, VM och EM i fotboll och Tour de France och Giro d’Italia i cykling. Marknaden borde därför segmenteras ytterligare för sådant innehåll.

44      Betal-tv-kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports, som båda två har ett premiumsportinnehåll, är följaktligen inte utbytbara på grund av att sportinnehållet i dessa kanaler inte är utbytbart. Sökanden menar att dessa kanaler kompletterar varandra och att det rör sig om väsentliga insatsprodukter för detaljistleverantörer av tv-tjänster för att en effektiv konkurrens på marknaden ska råda längre fram i distributionskedjan.

45      Sökanden menar därmed att detaljistleverantörer av tv-tjänster som inte kan erbjuda båda kanalerna ses som innehållsmässigt mindre intressanta av konsumenterna och riskerar att gå miste om många abonnenter. En rad handlingar har bifogats ansökan för att styrka detta. Det följer dessutom av kommissionens beslutspraxis att olika idrotter inte är utbytbara och att återkommande fotbollsevenemang är viktiga drivkrafter bakom abonnemang.

46      Sökanden har preciserat att en kanal som sänder en nödvändig idrottstävling blir nödvändig för att skapa konkurrens. Sökanden menar att den omständigheten att andra kanaler också har ett nödvändigt innehåll inte betyder att den första kanalen inte är nödvändig.

47      Sökanden har gjort gällande att den omständigheten, som medgetts av kommissionen i det angripna beslutet, att priset på Fox Sports är högre än priset på Ziggo Sport Totaal bekräftar att dessa kanaler inte är utbytbara.

48      Sökanden har också i sitt yttrande över interventionsinlagan anfört att UPC, en operatör som ingår i koncernen Liberty Global, i ett kontrollförfarande avseende koncentrationer vid Nederländernas konkurrensmyndighet år 2012 bekräftade att den nederländska fotbollsligan (Eredivisie) var nödvändig för en detaljistleverantör av tv-tjänster.

49      I repliken har sökanden gjort gällande att det i praktiken inte finns någon bedömning av marknaden för sportinnehåll i det angripna beslutet och att det är skälet till att sökanden inte angett vilka skäl som är behäftade med den uppenbart oriktiga bedömningen avseende definitionen av relevant marknad. I den första grunden i ansökan har sökanden i varje fall uttryckligen angett en rad skäl i den punkt i det angripna beslutet som handlar om konkurrensbedömningen.

50      Den uppenbart oriktiga bedömningen i det angripna beslutet beträffande definitionen av relevant marknad påverkade dessutom bedömningen av koncentrationens effekter på konkurrensen på marknaden i efterföljande led.

51      Vid förhandlingen klargjorde sökanden slutligen att var och en av betal-tv-kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports enligt sökanden utgjorde separata marknader.

52      Kommissionen har bestritt klagandens resonemang med stöd av intervenienterna.

53      Tribunalen erinrar inledningsvis om att ansökan enligt artikel 76 d i rättegångsreglerna ska innehålla de grunder och argument som åberopas samt en kortfattad framställning av dessa grunder.

54      Enligt fast rättspraxis ska dessa uppgifter, oberoende av alla terminologiska frågor, vara så klara och precisa att svaranden kan förbereda sitt försvar och att tribunalen kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. För att garantera rättssäkerhet och en god rättskipning krävs, för att en talan ska kunna tas upp till sakprövning, att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter som talan grundar sig på åtminstone kortfattat men på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan (se dom av den 6 oktober 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/kommissionen, T-250/12, EU:T:2015:749, punkt 101 och där angiven rättspraxis).

55      I det nu aktuella fallet har sökanden anfört att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den ansåg att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports var aktiva på samma marknad, det vill säga grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, i och med att sportinnehållet i dessa kanaler inte är utbytbart. Detta framgår bland annat av punkt 28 i ansökan och bekräftas också i punkt 29 i repliken, där sökanden har klargjort att kritiken avser avsaknaden av ytterligare segmentering av nämnda marknad.

56      Ansökan uppfyller följaktligen minimikraven i artikel 76 d i rättegångsreglerna, i den mening som avses i den rättspraxis som anges ovan i punkt 54. Kommissionen har dessutom varit i stånd att identifiera klagandens argument för att kunna bestrida dem i sina inlagor. Kommissionens invändningar om att den första grunden för överklagandet inte kan tas upp till prövning ska således ogillas.

57      När det gäller sakprövningen av den första grunden erinrar tribunalen om att en adekvat definition av den relevanta marknaden är ett nödvändigt villkor som måste vara uppfyllt innan en anmäld företagskoncentrations inverkan på konkurrensen bedöms med tillämpning av bestämmelserna om kontroll av anmälda koncentrationer (dom av den 31 mars 1998, Frankrike m.fl./kommissionen, C‑68/94 och C‑30/95, EU:C:1998:148, punkt 143, dom av den du 6 juni 2002, Airtours/kommissionen, T-342/99, EU:T:2002:146, punkt 19, och dom av den 7 maj 2009, NVV m.fl./kommissionen, T-151/05, EU:T:2009:144, punkt 51).

58      Enligt fast rättspraxis har kommissionen ett visst utrymme för skönsmässig bedömning, särskilt med avseende på ekonomiska bedömningar, enligt de materiella bestämmelserna om kontroll av koncentrationer och i synnerhet enligt dem som avser bedömningen av koncentrationer, såsom artikel 2 i förordning nr 139/2004. Följaktligen ska unionsdomstolens prövning av utövandet av denna befogenhet, som är en förutsättning för fastställandet av regler i fråga om koncentrationer, göras med beaktande av det bedömningsutrymme som bildar underlag för de normer av ekonomisk art som ingår i koncentrationsbestämmelserna (dom av den 31 mars 1998, Frankrike m.fl./kommissionen, C‑68/94 och C‑30/95, EU:C:1998:148, punkterna 223 och 224, dom av den 6 juni 2002, Airtours/kommissionen, T-342/99, EU:T:2002:146, punkt 64, och dom av den 7 maj 2009, NVV m.fl./kommissionen, T-151/05, EU:T:2009:144, punkt 53).

59      I synnerhet kan unionsdomstolen endast göra en begränsad prövning av definitionen av den relevanta marknaden, eftersom kommissionen har gjort komplicerade ekonomiska bedömningar med anledning av denna definition (dom av den 17 september 2007, Microsoft/kommissionen, T-201/04, EU:T:2007:289, punkt 482, och dom av den 7 maj 2009, NVV m.fl./kommissionen, T-151/05, EU:T:2009:144, punkt 53).

60      Kommissionen har visserligen ett utrymme för skönsmässig bedömning i ekonomiska frågor. Detta innebär emellertid inte att unionsdomstolen inte ska pröva kommissionens tolkning av ekonomiska uppgifter. Unionsdomstolarna ska nämligen inte bara pröva huruvida de bevis som åberopats är materiellt riktiga, tillförlitliga och samstämmiga, utan även om dessa bevis utgör samtliga relevanta uppgifter som ska beaktas för att bedöma en komplicerad situation och om de styrker de slutsatser som dragits (dom av den 17 september 2007, Microsoft/kommissionen, T-201/04, EU:T:2007:289, punkt 482, och dom av den 7 maj 2009, NVV m.fl./kommissionen, T-151/05, EU:T:2009:144, punkt 54).

61      Enligt avdelning 6 i CO-formuläret för anmälan av en koncentration enligt koncentrationsförordningen, som återfinns i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av förordning nr 139/2004 (EUT L133, 2004, s. 1), i vilken hänvisas till kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (EGT C 372, 1997, s. 5) (nedan kallat tillkännagivandet om definitionen av relevant marknad), ska en relevant produktmarknad omfatta alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara.

62      Det framgår av punkt 15 i tillkännagivandet om definitionen av relevant marknad att bedömningen av huruvida efterfrågan är utbytbar föranleder en bestämning av vilka produkter som konsumenterna uppfattar som utbytbara.

63      Enligt punkt 17 i detta tillkännagivande är den fråga som måste besvaras huruvida det skulle vara enkelt för parternas kunder att gå över till lättillgängliga substitutvaror eller till leverantörer någon annanstans om det skedde en liten (5–10 procent), men varaktig, ökning av de relativa priserna på de produkter och i de områden som undersöks.

64      Det är mot bakgrund av dessa överväganden som de fem grunder som sökanden åberopat ska prövas.

65      Såsom framgår ovan av punkt 55 har sökanden i sak kritiserat avsaknaden av ytterligare segmentering av grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll. Sökanden menar att kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports inte är utbytbara på grund av att det sportinnehåll som de sänder inte är utbytbart och att de därför ska anses utgöra separata marknader. I själva verket utgör var och en av dessa kanaler i sig en separat marknad.

66      Tribunalen erinrar i detta avseende om att det anges i skälen 158–163 i det angripna beslutet att grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll på utbudssidan består av leverantörer av tv-kanaler som köper in eller producerar audiovisuellt innehåll och sätter ihop det till tv-kanaler och, på efterfrågesidan, av detaljistleverantörer av tv-tjänster som köper in rättigheterna till kanalerna för att sända dem till slutanvändarna.

67      Det framgår av skäl 162 i det angripna beslutet att Liberty Global är aktivt på marknaden både på utbudssidan, genom att tillhandahålla Ziggo Sport Totaal till tredje man, och på efterfrågesidan, genom att köpa in rättigheterna till kanaler för att inkludera dem i sitt utbud av detaljist-tv-tjänster. Vodafone är enligt skäl 163 i det angripna beslutet aktivt på denna marknad enbart på efterfrågesidan.

68      Frågan om två produkter eller tjänster är en del av samma marknad innebär som anges ovan i punkterna 61 och 63 att det ska fastställas om de betraktas som utbytbara på grund av sina egenskaper, priser och tilltänkta användning, framför allt ur kundens synvinkel.

69      I det nu aktuella fallet, när det gäller grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, består efterfrågan, eller med andra ord kundkretsen, av detaljistleverantörer av tv-tjänster som tar med dessa kanaler i sitt utbud till slutkonsumenterna, såsom anges ovan i punkt 66.

70      Enligt skäl 176 i det angripna beslutet har ett visst antal av de svarande i marknadsundersökningen angett att kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports konkurrerade om en liknande kundkrets och ett liknande innehåll och allt mer höll på att bli substitut. I skäl 500 i det angripna beslutet framhöll kommissionen dessutom att kunderna, det vill säga detaljistleverantörerna, hade tillgång till ett visst antal sportkanaler med premiuminnehåll, i synnerhet Fox Sports, som alternativ till Ziggo Sport Totaal. Det framgår också av skäl 502 i det angripna beslutet att en majoritet av dem som besvarade marknadsundersökningen anser att Fox Sports erbjuder ett innehåll som är lika attraktivt som – eller attraktivare än – Ziggo Sport Totaal, vilket framgår av att Fox Sports har betydligt fler abonnenter, trots ett högre pris. Det framgår vidare av skäl 504 i det angripna beslutet att en majoritet av dem som besvarade marknadsundersökningen ansåg att det var viktigt för detaljistleverantörer av tv-tjänster att erbjuda åtminstone en betal-tv-kanal med ett premiumsportinnehåll. Endast en mindre del ansåg att det var nödvändigt att erbjuda alla betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll som är tillgängliga i Nederländerna.

71      Av vad som anförs ovan följer att kommissionen inte gjorde sig skyldig till någon uppenbart oriktig bedömning när den i det angripna beslutet inte delade in grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll i ytterligare segment, med hänsyn till att kanalerna på efterfrågesidan, bland annat Ziggo Sport Totaal och Fox Sports, var utbytbara för grossistleverantörerna av tv-tjänster.

72      Inget av sökandens argument kan påverka denna slutsats.

73      Sökanden har visserligen anfört att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports borde höra till olika marknader och vid förhandlingen gjort gällande att var och en av dessa kanaler i sig borde utgöra en separat marknad, men sökanden har inte klart angett hur den relevanta marknad som sökanden föreslagit i allmänna ordalag borde ha definierats, vare sig med avseende på benämning eller egenskaper. Sökanden tycks mena att varje betal-tv-kanal med ett premiumsportinnehåll eller ett nödvändigt innehåll, exempelvis den nederländska fotbollsligan, de främsta nationella och internationella fotbollsturneringarna eller Formel 1, borde tillhöra en separat marknad. Skälet är att dessa olika typer av innehåll inte är utbytbara för den som är sportintresserad.

74      Avgörande är som anges ovan i punkterna 70 och 71 om dessa kanaler är utbytbara på efterfrågesidan på denna marknad, som består av detaljistleverantörer av tv-tjänster.

75      När det gäller marknaden i ett senare distributionsled erinrar tribunalen dessutom om att den relevanta marknaden enligt skälen 55 och 56 i det angripna beslutet, till och med under förutsättning, som sökanden har anfört, att ett sportinnehåll inte är helt utbytbart med ett annat för slutkonsumenten, kan vara detaljistmarknaden för tillhandahållande av betal-tv och inte detaljistmarknaden för tillhandahållande av betal-tv-tjänster med sportinnehåll eller marknaden för tillhandahållande av betal-tv-tjänster med fotbollsinnehåll. Det sportinnehåll som sänds av kanaler som Ziggo Sport Totaal och Fox Sports ingår nämligen i ett globalt utbud av tv-tjänster som erbjuds slutkonsumenterna. Detta utbud består av flera delar, av vilka sportinnehållet endast är en beståndsdel, även om det kan vara viktigt för att locka till sig kunder. För den genomsnittliga slutkonsumenten av tv-tjänster i allmänhet finns det därmed ingenting som tyder på att ett globalt utbud av tv-tjänster som inbegriper kanalen Ziggo Sport Totaal inte kan jämföras med ett globalt utbud av tv-tjänster som inbegriper kanalen Fox Sports, trots den omständigheten att sportinnehållet i dessa två kanaler inte är identiskt. Även om det kan vara önskvärt ur kommersiell synpunkt för en detaljistleverantör av tv-tjänster att kunna erbjuda sina abonnenter kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports, erinrar tribunalen om att det enligt skäl 504 i det angripna beslutet endast var en minoritet av dem som svarade i marknadsundersökningen som ansåg att det var nödvändigt att erbjuda alla betal-tv-kanaler med ett sportpremiuminnehåll som är tillgängliga i Nederländerna.

76      När det för det andra gäller argumentet om prisskillnaden mellan Fox Sports och Ziggo Sport Totaal, framhåller tribunalen att priset, som anges ovan i punkt 61, är en av de relevanta beståndsdelarna när det gäller att pröva om två produkter är utbytbara. För att produkter ska ses som substitut på efterfrågesidan behöver de inte tillhandahållas till samma pris. En lågkvalitativ produkt eller tjänst som säljs till ett lågt pris kan mycket väl utgöra ett effektivt substitut till en dyrare produkt av högre kvalitet. Av betydelse är konsumenternas sannolika reaktion på en relativ prisökning (se, analogt, kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT C 165, 2002, s. 6, punkt 46).

77      Tribunalen framhåller dessutom att leden 17 och 18 i tillkännagivandet om definition av relevant marknad, som sökanden angett, beskriver tillämpningen av ”SSNIP”-testet (small but significant and non-transitory increase in price), som är avsett att undersöka kundernas reaktion på en prishöjning på den aktuella produkten när alla andra faktorer är oförändrade, således inbegripet priset på den produkt som skulle kunna ingå på samma relevanta marknad. I det nu aktuella fallet har sökanden endast redogjort för en prisskillnad, som dessutom är obestämd, mellan kanalerna Fox Sports och Ziggo Sport Totaal. Denna beståndsdel är, mot bakgrund av leden 17 och 18 i tillkännagivandet om definition av relevant marknad, inte i sig tillräcklig för att ifrågasätta slutsatsen i det angripna beslutet att de två kanalerna är utbytbara.

78      När det för det tredje gäller de synpunkter som framförts av UPC, en operatör som nu ingår i koncernen Liberty Global, i ett kontrollförfarande avseende koncentrationer vid konkurrensmyndigheten i Nederländerna, framhåller tribunalen att uttalanden som gjorts av en operatör fyra år tidigare i ett annat förfarande inte kan vara bindande för kommissionen och inte heller i sig kan ifrågasätta lagenligheten av ett beslut av kommissionen, som dessutom grundat sig på en rad överväganden och bevis, bland annat dem som anges ovan i punkt 70. Uttalandena i fråga bekräftar dessutom endast att den nederländska fotbollsligan ingår i det så kallade nödvändiga innehåll som normalt sänds av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, vilket inte ifrågasattes i det angripna beslutet.

79      För det fjärde konstaterar tribunalen att sökandens resonemang om att definitionen av de relevanta marknaderna i det nu aktuella fallet strider mot vissa av kommissionens tidigare beslut inte kan vinna framgång. Enligt rättspraxis ankommer det nämligen på kommissionen att göra en individuell bedömning av omständigheterna i varje enskilt mål, utan att vara bunden av tidigare beslut, som rör andra ekonomiska aktörer, andra produkt- och tjänstemarknader eller andra geografiska marknader vid andra tidpunkter. Sökande har således inte rätt att ifrågasätta kommissionens konstateranden genom att anföra att de skiljer sig från tidigare konstateranden i ett annat ärende, även om de aktuella marknaderna i de båda ärendena är likartade eller till och med identiska (dom av den 25 mars 2015, Slovenská pošta/kommissionen, T-556/08, ej publicerad, EU:T:2015:189, punkterna 196 och 197).

80      Även om det antas att detta argument i stället kan anses utgöra ett påstående om att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts, kan de ekonomiska aktörerna inte ha några berättigade förväntningar på att tidigare beslutspraxis, som kan komma att ändras beroende på ändrade omständigheter eller en utveckling av kommissionens bedömning, ska upprätthållas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 maj 2015, Niki Luftfahrt/kommissionen, T-162/10, EU:T:2015:283, punkt 143).

81      I varje fall kan de beslut av kommissionen som åberopats av sökanden inte ge stöd för sökandens resonemang, eftersom det vilar på en oriktig tolkning av dessa beslut. Det framgår nämligen av en genomläsning av de led och skäl som sökanden hänvisat till att dessa beslut avser frågan om utbudet i ett tidigare distributionsled på marknaden för licenser och förvärv av sändningsrättigheter för tv-innehåll är utbytbart, medan den första grunden avser definitionen av grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll i ett senare distributionsled (beslut av den 13 november 2001 i ärendet COMP/M.2483 – Group Canal +/RTL/GJCD/JV, led 19, och beslut av den 2 april 2003 i ärende COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, led 66).

82      För det femte konstaterar tribunalen att handlingarna i bilaga till ansökan inte undergräver slutsatsen i det angripna beslutet vad gäller den omständigheten att kanalerna Fox Sports och Ziggo Sport Totaal utgör alternativ för detaljistleverantörer av tv-tjänster. I handlingen i bilaga 10 till ansökan tas i synnerhet inte hänsyn till att Fox Sports är tillgänglig. Därmed ger handlingen inte stöd för några slutsatser i frågan om Fox Sports och Ziggo Sport Totaal är utbytbara.

83      Samma gäller undersökningen i TelecomPaper av den 17 februari 2016, i bilaga 11 till ansökan, där Fox Sports inte nämns och som dessutom inte handlar om Ziggo Sport Totaal utan om Ziggo Sport. I undersökningen anges dessutom endast att denna kanal är ett av skälen till att 14 procent av Liberty Globals abonnenter stannar kvar, vilket inte tyder på att den är huvudskälet för dessa personer eller ett av skälen för en majoritet av abonnenterna.

84      På samma sätt anges endast i pressmeddelandet i bilaga 12 till ansökan att Ziggo Sport, och inte Ziggo Sport Totaal, är ett av skälen att teckna abonnemang hos Liberty Global för nästan 20 procent av abonnenterna. Detta utesluter inte att Fox Sports och Ziggo Sport Totaal är utbytbara, och det innebär inte att det rör sig om huvudskälet för en majoritet av abonnenterna.

85      Årsredovisningen för 2016 för den enhet som bildas genom koncentrationen, i bilaga 13 till ansökan, tycks hänföra sig till Ziggo Sport snarare än Ziggo Sport Totaal. I och med att Fox Sports inte nämns i årsredovisningen utesluter det som sagt i varje fall inte att denna kanal är utbytbar med Ziggo Sport Totaal.

86      När det gäller den undersökning som genomförts av den nederländska mediemyndigheten, i bilaga 14 till ansökan, påpekar tribunalen att det endast anges i undersökningen att innehållet i utbudet av tv-tjänster, med andra ord innehållet i mediemixen, är ett av skälen till att kunderna valt denna leverantör, där det främsta skälet är priset. Detta utesluter som sagt inte att Fox Sports och Ziggo Sport Totaal är utbytbara, inte mer än uppgifterna om hur många procent av tv-tittarna som tittar på Ziggo Sport Totaal och Fox Sports ibland och dagligen inte säger något om huruvida de två kanalerna är utbytbara.

87      Samma slutsats kan dras av undersökningen i bilaga 15 till ansökan, vilken inte innehåller några överväganden som kan ifrågasätta att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports är utbytbara utan endast understryker sportinnehållets betydelse som affärsstrategi för detaljistleverantörer av tv-tjänster.

88      I den samrådshandling som tagits fram av den nederländska konkurrensmyndigheten, som finns i bilaga 9 till ansökan, anges endast, i den del som sökanden anfört, att detaljistleverantörer försöker särskilja sig från sina konkurrenter med hjälp av innehållet i sitt utbud. Detta ifrågasätter inte att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports är utbytbara.

89      Slutligen konstaterar tribunalen att i undersökningen i bilaga 16 i ansökan anges det endast att konsumenterna lägger viss vikt vid möjligheten att ta del av visst innehåll, däribland sportinnehåll. Den ger därmed inget stöd för sökandens påstående att Ziggo Sport Totaal och Fox inte är utbytbara.

90      Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas såvitt avser den första grunden.

 Den andra grunden: en uppenbart oriktig bedömning avseende de vertikala effekterna

91      Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att det angripna beslutet är behäftat med en uppenbart oriktig bedömning av koncentrationens vertikala effekter, särskilt i fråga om avskärmningen av insatsprodukter på grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett eftertraktat sportinnehåll.

92      Sökanden har först och främst anfört att det var fel av kommissionen att i det angripna beslutet granska avskärmningen av insatsprodukter till följd av Ziggo Sport Totaal enbart med avseende på mobila nät. Sökanden har i detta avseende framhållit att den enhet som bildas genom koncentrationen kan erbjuda tillgång till Ziggo Sport Totaal genom multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster.

93      Sökanden har anfört att den enhet som bildas genom koncentrationen har förmåga att genomföra en avskärmning av insatsprodukter, att det finns incitament för enheten att göra detta och att detta skulle få avsevärda negativa effekter på konkurrensen.

94      När det för det första gäller förmågan att genomföra en avskärmning av insatsprodukter har sökanden gjort gällande att Liberty Global till och med före den planerade koncentrationen hade en marknadsandel på mer än 50 procent av marknaden för multiple play-paketen. Den enhet som bildas genom den planerade koncentrationen har därmed, med verksamheterna på marknaden för mobiltjänster till följd av koncentrationen, förmåga att avskärma nya marknader, bland annat marknaderna för multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster.

95      I repliken har sökanden anfört att det angripna beslutet innehåller en oriktig bedömning av förmågan hos den enhet som bildas genom koncentrationen att genomföra en avskärmning, eftersom Ziggo Sport Totaal och Fox Sports inte borde ingå i samma relevanta marknad. Sökanden menar att skäl 501 i det angripna beslutet bekräftar att dessa kanaler hör till separata marknader, eftersom var och en av dem sänder nödvändigt innehåll. Den omständigheten att Fox Sports hade betydligt fler abonnenter än Ziggo Sport Totaal, trots att Fox Sports var dyrare, vilket anges i skäl 502 i det angripna beslutet, bekräftar att kanalerna inte är utbytbara.

96      Sökanden har också invänt mot vad sökanden betraktar som en ”oacceptabel ändring” av det angripna beslutet, när kommissionen i detta mål har framhållit ett påstått skrivfel i skäl 500 i det angripna beslutet avseende uppgifterna om marknadsandelar.

97      Sökanden har åberopat dom av den 26 oktober 2017, KPN/kommissionen (T-394/15, ej publicerad, EU:T:2017:756), enligt vilken den omständigheten att det finns en viktig konkurrent som Fox Sports på marknaden inte är tillräcklig för att utesluta att en annan aktör kan ha marknadskraft.

98      Sökanden har gjort gällande att skäl 504 i det angripna beslutet, enligt vilket en majoritet av dem som svarade på marknadsundersökningen ansåg att leverantörer av tv-tjänster skulle erbjuda minst en betal-tv-kanal med ett premiumsportinnehåll, utesluter inte att det behövs flera kanaler för att konkurrensen ska bli effektiv. Sökanden har också anfört att den fråga som kommissionen ställde i marknadsundersökningen var tvetydig.

99      Den enhet som bildas genom koncentrationen har därmed, med hänsyn till sin marknadskraft, förmåga att avskärma sina konkurrenter från en viktig insatsprodukt.

100    Sökanden har för det andra, när det gäller incitamentet att genomföra en avskärmning, anfört att den enhet som bildas genom koncentrationen kan få en konkurrensfördel på marknaden i efterföljande led.

101    För det tredje, när det gäller avskärmningens eventuella effekter på konkurrensen på marknaden för multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster, har sökanden anfört att kommissionens granskning av negativa effekterna var oriktig på grund av att hänsyn inte togs till sportinnehållets betydelse.

102    Kommissionen har bestritt klagandens resonemang med stöd av intervenienterna.

103    Genom den andra grunden har sökanden anfört att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att inte anse att den planerade koncentrationen orsakade vertikala konkurrensproblem på grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, i synnerhet avskärmning av insatsprodukter avseende Ziggo Sport Totaal.

104    Enligt artikel 2.2 i förordning nr 139/2004 ska koncentrationer som inte påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen på den inre marknaden eller en väsentlig del därav, i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks, förklaras förenliga med den inre marknaden. Enligt artikel 2.3 i samma förordning ska koncentrationer som påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen på den inre marknaden eller en väsentlig del därav, i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks, tvärtom förklaras oförenliga med den inre marknaden.

105    Enligt artikel 8.2 i förordning nr 139/2004 ska kommissionen dessutom, när den sedan de berörda företagen har vidtagit ändringar finner att en anmäld koncentration uppfyller kriteriet i artikel 2.2 i nämnda förordning, fatta ett beslut enligt vilket koncentrationen förklaras förenlig med den gemensamma marknaden.

106    Som anges ovan i punkt 58 har kommissionen enligt fast rättspraxis ett visst utrymme för skönsmässig bedömning, särskilt med avseende på ekonomiska bedömningar, enligt de materiella bestämmelserna om kontroll av koncentrationer och i synnerhet enligt dem som avser bedömningen av koncentrationer, såsom artikel 2 i förordning nr 139/2004. Följaktligen ska unionsdomstolens prövning av utövandet av denna befogenhet, som är en förutsättning för fastställandet av regler i fråga om koncentrationer, göras med beaktande av det bedömningsutrymme som är underförstått i de normer av ekonomisk art som ingår i koncentrationsbestämmelserna.

107    Det ankommer i synnerhet inte på tribunalen att ersätta kommissionens ekonomiska bedömning med sin egen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 juli 2007, Sun Chemical Group m.fl. mot kommissionen, T-282/06, EU:T:2007:203, punkt 60, och dom av den 7 juni 2013, Spar Österreichische Warenhandels/kommissionen, T-405/08, ej publicerad, EU:T:2013:306, punkt 51).

108    Som anges ovan i punkt 60 har kommissionen visserligen ett utrymme för skönsmässig bedömning i ekonomiska frågor. Detta innebär emellertid inte att unionsdomstolen inte ska pröva kommissionens tolkning av ekonomiska uppgifter. Unionsdomstolen ska nämligen inte bara pröva huruvida de bevis som åberopats är materiellt riktiga, tillförlitliga och samstämmiga, utan även huruvida dessa bevis utgör samtliga relevanta uppgifter som ska beaktas för att bedöma en komplicerad situation och huruvida de kan ligga till grund för de slutsatser som dragits.

109    Kommissionens kontroll av företagskoncentrationer innebär således att en analys av den kommande utvecklingen är nödvändig. Denna består i en prövning av hur en koncentration kan ändra de faktorer som är avgörande för konkurrensen på en viss marknad, i syfte att kontrollera huruvida denna koncentration påtagligt skulle komma att hämma en effektiv konkurrens. En sådan analys innebär att det är nödvändigt att föreställa sig olika händelseförlopp med beaktande av orsak och verkan för att kunna fastställa vilka förlopp som är troligast (dom av den 19 juni 2009, Qualcomm/kommissionen, T-48/04, EU:T:2009:212, punkt 88, och dom av den 9 mars 2015, Deutsche Börse/kommissionen, T-175/12, ej publicerad, EU:T:2015:148, punkt 62. Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 15 februari 2005, kommissionen/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punkt 43).

110    Det åligger således kommissionen att i ett beslut förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden, med tillräcklig grad av sannolikhet visa att koncentrationen med de ändringar som följer av de åtaganden som parterna i koncentrationen har föreslagit inte avsevärt hindrar en effektiv konkurrens på den inre marknaden eller att en väsentlig del av den påtagligt skulle hämmas. Det ankommer således på berörda utomstående som har väckt talan om ogiltigförklaring av ett beslut som kommissionen fattat om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden att visa att kommissionen gjort en felaktig bedömning av koncentrationen, på ett sådant sätt att koncentrationens förenlighet med den inre marknaden sätts i fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2009, Qualcomm/kommissionen, T-48/04, EU:T:2009:212, punkterna 89 och 90).

111    Den andra grunden ska prövas mot bakgrund av dessa överväganden.

112    Sökanden har inledningsvis gjort gällande att kommissionen gjorde fel när den i det angripna beslutet prövade avskärmningseffekterna för insatsprodukter enbart i förhållande till mobila nät.

113    Tribunalen erinrar om att kommissionen enligt rättspraxis, vid prövningen av om en koncentration är förenlig med den inre marknaden, måste bedöma koncentrationens konkurrensbegränsande verkan på de marknader där parterna i sammanslagningen har överlappande verksamhet. Om en av parterna redan före koncentrationen hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden, faller detta därför per definition vid sidan av bedömningen av koncentrationens effekter på konkurrensen. Situationen är en annan när en dominerande ställning på en relevant marknad är följden av koncentrationen eller förstärks av denna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 maj 2015, Niki Luftfahrt/kommissionen, T-162/10, EU:T:2015:283, punkterna 248 och 249).

114    Som anges ovan i punkt 109 framgår det således av rättspraxis att kontrollen av företagskoncentrationer innebär att en analys av den kommande utvecklingen är nödvändig. Denna består i en prövning av hur en koncentration kan ändra de faktorer som är avgörande för konkurrensen på en viss marknad.

115    Dessutom framgår det av punkt 20 i kommissionens riktlinjer för bedömning av icke horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (EUT C 265, 2008, s. 6) (nedan kallade riktlinjerna om icke horisontella koncentrationer) att kommissionen när den bedömer hur en koncentration påverkar konkurrensen jämför de konkurrensvillkor som skulle bli följden av den anmälda koncentrationen med de villkor som skulle ha rått om koncentrationen inte genomförts.

116    I det nu aktuella fallet framgår det av skäl 498 i det angripna beslutet att kommissionen koncentrerade sin analys på förändringar till följd av koncentrationen. Den enda förändringen till följd av koncentrationen var att Vodafones mobila nät och huvudsakligen mobila kundkrets tillfördes. Kommissionen kunde följaktligen, utan att göra en uppenbart oriktig bedömning, begränsa sin analys, som den också gjorde, till risken för en avskärmning av tillgången till kanalen Ziggo Sport Totaal med effekter på marknader med ett mobilt inslag, i synnerhet detaljistmarknaden för tillhandahållande av multiple play-paket med fasta och mobila tjänster. Det framgår nämligen av skälen 499–522 i det angripna beslutet att kommissionen gjorde denna typ av analys, tvärtemot vad sökanden tycks påstå, genom att koncentrera sig på en eventuell avskärmning av tillgången till kanalen Ziggo Sport Totaal med effekter på i synnerhet den mobila delen av multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster.

117    Tribunalen kan därmed inte godta sökandens första invändning.

118    Det framgår av punkt 31 i riktlinjerna om icke horisontella koncentrationer att det är fråga om avskärmning av insatsprodukter om den nya enheten efter koncentrationen sannolikt skulle begränsa tillgången till produkter och tjänster som skulle ha levererats om koncentrationen inte hade ägt rum. Enligt punkt 32 i riktlinjerna ska kommissionen när den bedömer sannolikheten för att en koncentration ska leda till konkurrenshämmande avskärmning av insatsprodukter först granska om det sammanslagna företaget efter koncentrationen skulle ha möjlighet att på ett påtagligt sätt avskärma insatsprodukter. Därefter granskar kommissionen om den nya enheten skulle ha någon drivfjäder att göra detta. Slutligen undersöker kommissionen om en avskärmningsstrategi skulle ha en betydande negativ inverkan på konkurrensen i efterföljande led. Det följer av skälen 497–522 i det angripna beslutet att kommissionen granskade de tre aktuella villkoren, utan att sökanden har kritiserat detta.

119    Tribunalen framhåller, som kommissionen har gjort gällande i svaromålet utan att motsägas av sökanden i detta avseende, att dessa tre villkor är kumulativa. Det innebär att det är tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att risken för konkurrenshämmande avskärmning av insatsprodukter kan uteslutas.

120    När det gäller det första av dessa villkor, det vill säga förmågan att genomföra en avskärmning av insatsprodukter, framgår det av punkt 35 i riktlinjerna om icke horisontella koncentrationer och av skäl 499 i det angripna beslutet att det vertikalt integrerade företag som skapas genom koncentrationen ska ha en betydande grad av marknadsmakt på marknaden i föregående led, det vill säga, i det nu aktuella fallet, marknaden för grossisttillhandahållande av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll.

121    Enligt skälen 409 och 500 i det angripna beslutet hade den sammanslagna enheten en marknadsandel på mindre än 10 procent, sett till intäkterna, på den eventuella grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, vilket var den snävaste marknadssegmentering som övervägdes. Enligt skäl 502 i det angripna beslutet hade Ziggo Sport Totaal betydligt färre abonnenter än Fox Sports, trots det högre priset på denna kanal. Enligt skäl 517 i det angripna beslutet hade Ziggo Sport Totaal dessutom mindre än 5 procent av det sammanlagda antalet betal-tv-abonnenter i Nederländerna. Enligt skälen 518 och 519 i det angripna beslutet utgjorde konsumtionen av tv-innehåll på mobila enheter dessutom mindre än 3 procent av den sammanlagda konsumtionen av tv-produkter, och endast 12 procent av de konsumenter som använde en mobil enhet för att komma åt tv-innehåll tittade på direktsänd tv och i synnerhet idrottsevenemang. Enligt en oberoende undersökning var det under det sista kvartalet 2015 endast 4 procent av Ziggo Sport Totaals abonnenter som tittade på denna kanal i sina mobila enheter, vilket tyder på att så lite som 3 procent av det sammanlagda antalet betal-tv-abonnenter som abonnerar på Ziggo Sport Totaal är intresserade av att ha tillgång till denna kanal på sina mobila enheter.

122    Det följer av det ovan anförda att kommissionen inte gjorde någon uppenbart oriktig bedömning när den i det angripna beslutet fann att den enhet som bildas genom koncentrationen inte skulle ha förmåga att genomföra en avskärmning av insatsprodukter avseende bland annat Ziggo Sport Totaal på marknaden för tillhandahållande av multiple play-paketen med fasta och mobila tjänster.

123    Inget av de andra argument som sökanden har anfört föranleder någon annan slutsats.

124    Först och främst finner tribunalen att argumentet om ställningen för den enhet som bildas genom koncentrationen på marknaden för multiple play-paket med fasta och mobila tjänster är verkningslöst och i varje fall ogrundat. Som anges ovan i punkt 121 är det ställningen på marknaden i föregående led som räknas vid bedömningen av förmågan att genomföra en avskärmning av insatsprodukter, inte ställningen på marknaden i efterföljande led. Dessutom framgår det i varje fall av tabell nr 11 i skäl 364 i det angripna beslutet att den enhet som bildats genom koncentrationen har mindre än 20 procent av marknaden för multiple play-paket med fasta och mobila tjänster, medan sökanden har mer än 80 procent av marknaden.

125    Tribunalen påpekar i detta avseende, precis som kommissionen, att de uppgifter som sökanden lämnat, enligt vilka den enhet som bildats genom koncentrationen får en marknadsandel på över 50 procent på marknaden för multiple play-paketen, avser samtliga marknader för tjänstepaket. Den enda marknad som är relevant i denna bedömning är marknaden för paket med en mobil komponent, av de skäl som anges ovan i punkterna 112–117. Därmed kan den handling som tagits fram av den nederländska konkurrensmyndigheten, som finns i bilaga 20 till ansökan, inte ge stöd för sökandens resonemang, eftersom beräkningarna av marknadsandelar i denna handling avser samtliga multiple play-paket.

126    Tribunalen kan vidare inte godta argumentet att Ziggo Sport Totaal och Fox Sports inte ska ingå i samma relevanta marknad vid bedömningen av vilken förmåga den enhet som bildas genom koncentrationen har att genomföra en avskärmning av de skäl som anges ovan i punkterna 65–71.

127    Argumentet avseende kommissionens påstådda ändring av det angripna beslutet inom ramen för det nu aktuella målet ska också underkännas. Tribunalen kan bara konstatera, utöver kommissionens förklaringar, enligt vilka skäl 500 i den icke konfidentiella versionen av det angripna beslutet innehöll ett skrivfel, att siffrorna är korrekta i sammanställningen i fotnot 269 i skäl 409 i det angripna beslutet. Denna uppenbara motsägelse mellan dessa båda skäl i det angripna beslutet bekräftar att den icke konfidentiella versionen av det angripna beslutet innehöll ett rent skrivfel i skäl 500, precis som kommissionen har förklarat.

128    Sökanden har för det fjärde gjort en oriktig tolkning av domen av den 26 oktober 2017, KPN/kommissionen (T-394/15, ej publicerad, EU:T:2017:756). I den domen ansåg tribunalen nämligen inte att en aktör kan ha marknadskraft även i närvaro av en betydligt viktigare konkurrent på marknaden. Tribunalen påpekade endast att den enda omständigheten att det fanns två aktörer på en marknad inte i sig uteslöt att en av dem kunde ha marknadskraft, i avsaknad av någon som helst analys av deras ställning på marknaden.

129    Sökanden har för det femte också tolkat skäl 504 i det angripna beslutet oriktigt. Tvärtemot vad sökanden har anfört angav nämligen en majoritet av de svarande i marknadsundersökningen att det inte var nödvändigt att erbjuda alla betal-tv-kanaler med premiumsportinnehåll, det vill säga Ziggo Sport Totaal och Fox Sports. Tvärtemot vad sökanden har gjort gällande framgår det dessutom av en genomläsning av den fråga som ställdes av kommissionen i marknadsundersökningen att den var tillräckligt tydlig i detta avseende.

130    Tribunalen konstaterar för det sjätte att de handlingar som bifogats ansökan inte kan undergräva slutsatsen om avsaknad av förmåga att genomföra en avskärmning av insatsprodukter avseende Ziggo Sport Totaal.

131    Artikeln i TelecomPaper i bilaga 17 till ansökan, i vilken hänvisas till en marknadsföringskampanj för Ziggo Sport, innehåller i synnerhet ingenting som kan ifrågasätta att den enhet som bildas genom koncentrationen saknar marknadskraft i efterföljande led. Detsamma gäller artikeln i bilaga 18 till ansökan, som inte ger stöd för att Ziggo Sport Totaal har marknadskraft i efterföljande led, eftersom artikeln inte berör denna kanal.

132    När det gäller utdraget från det sammanslagna företagets webbplats i bilaga 19 till undersökningen, i vilket aviseras en prishöjning för slutkunderna som motiveras av ökade egna kostnader, framhåller tribunalen att det inte är säkert att detta ger stöd för att det finns risk för vertikala effekter. Handlingen ger i synnerhet inte stöd för resonemanget att den enhet som bildas genom koncentrationen har marknadskraft i föregående led till följd av Ziggo Sport Totaal, vilket är ett oundgängligt villkor för att det ska finnas risk för avskärmning av insatsprodukter.

133    Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den första delen av den andra grunden. Med hänsyn till att de tre villkoren om förekomst av en risk för avskärmning av insatsprodukter är kumulativa, vilket för övrigt inte har bestritts av sökanden, finns det ingen anledning att pröva den andra och den tredje delen av den andra grunden. Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

 Den tredje grunden: åsidosättande av motiveringsskyldigheten

134    Genom den tredje grunden har sökanden anfört att kommissionen åsidosatte motiveringsskyldigheten i det angripna beslutet, i den del som avser definitionen av relevant marknad och avsaknaden av risk för avskärmning av insatsprodukter med avseende på konkurrenterna på marknaden för multiple play-paket med fasta och mobila tjänster.

135    Kommissionen visade i synnerhet inte i det angripna beslutet att Fox Sports och Eurosport är attraktiva alternativ till Ziggo Sport Totaal, och den förklarade inte heller varför olika sportinnehåll, till exempel fotboll och Formel 1, är utbytbara. I det angripna beslutet tog kommissionen inte heller hänsyn till innehållets betydelse i bedömningen av koncentrationens effekter på marknaden för multiple play-paket med fasta och mobila tjänster. Sökanden menar att kommissionen inte heller motiverade varför det, enligt kommissionen, inte var sannolikt att en eventuell ökning av intäkterna från nya abonnenter kunde kompensera för förlorade intäkter från licenser för Ziggo Sport Totaal som beviljas andra aktörer.

136    I repliken har sökanden anfört att kommissionen borde ha motiverat sitt beslut att inte anse att marknaden för betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll borde segmenteras ytterligare utifrån sportinnehållet. Sökanden anförde dessa argument under det administrativa förfarandet, och därför borde kommissionen ha prövat dem.

137    Kommissionen har bestritt sökandens argument med stöd av intervenienterna.

138    Såsom framgår av fast rättspraxis ska den motivering som krävs enligt artikel 296 FEUF vara anpassad till rättsaktens beskaffenhet. Av motiveringen ska klart och tydligt framgå hur den institution som har antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utföra sin prövning. Frågan huruvida kravet på motivering är uppfyllt ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt rättsaktens innehåll, de anförda skälen och det intresse av att få förklaringar som de vilka rättsakten är riktad till, eller andra personer som direkt eller personligen berörs av den, kan ha. Det är inte nödvändigt att motiveringen specificerar alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter, i den mån frågan huruvida motiveringen i en rättsakt uppfyller kraven i artikel 296 FEUF ska bedömas mot bakgrund inte endast av dess lydelse, utan även mot bakgrund av dess sammanhang och samtliga rättsregler som reglerar den berörda frågan (se dom av den 10 juli 2008, Bertelsmann och Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 166 och där angiven rättspraxis).

139    Den institution som har antagit en sådan rättsakt är emellertid inte skyldig att ta ställning till omständigheter som uppenbart saknar direkt samband med saken eller föregripa möjliga invändningar. Graden av precision i ett besluts motivering ska anpassas till de faktiska möjligheterna och de tekniska och tidsmässiga villkor under vilka rättsakten antas. Kommissionen åsidosätter således inte sin motiveringsskyldighet om den, vid utövandet av sin befogenhet att kontrollera företagskoncentrationer, i sitt beslut inte lämnar en utförlig motivering av bedömningen av vissa aspekter av koncentrationen som är uppenbart irrelevanta, som saknar betydelse eller som den anser uppenbart saknar direkt samband med saken. Ett sådant krav skulle nämligen vara svårt att förena med kravet på skyndsamhet och de korta tidsfrister som kommissionen måste iaktta vid utövandet av befogenheten att kontrollera företagskoncentrationer och som är en del av de särskilda omständigheterna vid ett förfarande för kontroll av företagskoncentrationer (dom av den 10 juli 2008, Bertelsmann och Sony Corporation of America mot Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 167).

140    Även om det i detta hänseende är riktigt att kommissionen inte är skyldig att, i motiveringen av ett beslut som antas genom tillämpning av förordningen, ta ställning till alla uppgifter och argument som lagts fram, inbegripet sådana som helt klart är av underordnad betydelse för den bedömning som ska avges, måste kommissionen icke desto mindre redogöra för de omständigheter och rättsliga överväganden som är av väsentlig betydelse för beslutet. Motiveringen ska dessutom vara logisk och inte innehålla några motsägelser (dom av den 10 juli 2008, Bertelsmann och Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 169).

141    Det framgår av rättspraxis att avsaknad av eller otillräcklig motivering utgör en grund beträffande åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, som är helt och hållet skild från grunden beträffande riktigheten av motiveringen till beslutet, vilken ska prövas i samband med bedömningen av huruvida beslutet är välgrundat (dom av den 19 juni 2009, Qualcomm/kommissionen, T-48/04, EU:T:2009:212, punkt 175).

142    Tribunalen ska pröva sökandens tredje grund mot bakgrund av dessa överväganden.

143    Sökanden har för det första gjort gällandet att motiveringsskyldigheten har åsidosatts i det angripna beslutet i den del som rör definitionen av relevant marknad. I synnerhet förklaras inte i det angripna beslutet varför Fox Sports är ett attraktivt alternativ till Ziggo Sport Totaal och varför de olika sportinnehållen är utbytbara. Kommissionen borde således ha motiverat sitt beslut att inte anse att marknaden för betal-tv-kanaler med premiumsportinnehåll borde segmenteras ytterligare utifrån sportinnehåll.

144    Dessa argument kan inte godtas.

145    Såsom framgår ovan av i synnerhet punkterna 70 och 71 grundade kommissionen sin slutsats i det angripna beslutet om definitionen av relevant marknad på följande överväganden. Först och främst angav ett visst antal svarande i marknadsundersökningen att kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports konkurrerade om en liknande kundkrets och ett liknande innehåll och allt mer höll på att bli substitut. Kommissionen framhöll också att kunderna, det vill säga detaljistleverantörerna, hade tillgång till ett visst antal betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll, särskilt Fox Sports, som alternativ till Ziggo Sport Totaal. Majoriteten av de svarande i marknadsundersökningen angav dessutom att Fox Sports innehållsutbud var lika attraktivt som – eller till och med attraktivare än – Ziggo Sport Totaals utbud. Majoriteten av de svarande i marknadsundersökningen gjorde också gällande att det var viktigt för detaljistleverantörer av tv-tjänster att erbjuda minst en betal-tv-kanal med ett premiumsportinnehåll, men endast en minoritet angav att det var nödvändigt att erbjuda alla betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll som fanns tillgängliga i Nederländerna.

146    Inte minst mot bakgrund av dessa överväganden kan kommissionen inte klandras för att ha åsidosatt motiveringsskyldigheten i det angripna beslutet genom att inte dela in grossistmarknaden för tillhandahållande och förvärv av betal-tv-kanaler med ett premiumsportinnehåll i ytterligare segment, med hänsyn till att kanalerna Ziggo Sport Totaal och Fox Sports är utbytbara på efterfrågesidan, det vill säga för detaljistleverantörerna av tv-tjänster.

147    För det andra har sökanden gjort gällande att motiveringsskyldigheten åsidosattes i det angripna beslutet genom att hänsyn inte togs till innehållets betydelse i bedömningen av koncentrationens inverkan på marknaden för multiple play-paket med fasta och mobila tjänster.

148    Detta argument kan inte godtas.

149    Såsom det särskilt framgår av skälen 502, 504 och 507 i det angripna beslutet grundade kommissionen sin slutsats om avsaknaden av risk för en konkurrenshämmande avskärmning av insatsprodukter bland annat på att det fanns ett alternativ till Ziggo Sport Totaal med ett innehåll som var lika – eller till och mer – attraktivt, nämligen Fox Sports, som var tillgänglig för konkurrenter i ett senare led än den enhet som bildas genom koncentrationen.

150    Som kommissionen har anfört kan sökandens argument inom ramen för den tredje grunden egentligen tolkas som ett bestridande av kommissionens bedömning i sak i det angripna beslutet. Därmed ska dessa argument i varje fall underkännas av de skäl som redogörs för ovan inom ramen för bedömningen av den första och den andra grunden i punkterna 57–90 och 118–133.

151    Mot ovanstående bakgrund kan talan inte bifallas såvitt avser den tredje grunden.

152    Mot bakgrund av samtliga överväganden ovan ska talan därmed ogillas i sin helhet.

 Rättegångskostnader

153    Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen och intervenienterna har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet ska kommissionens och intervenienternas yrkanden bifallas.

154    Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens och intervenienternas rättegångskostnader.

Av dessa skäl meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande dom:

1)      Talan ogillas.

2)      KPN BV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska kommissionen, VodafoneZiggo Group Holding BV, Vodafone Group plc och Liberty Global Europe Holding BV.

Collins

Kancheva

Barents

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 maj 2019.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: engelska.