Prasība, kas celta 2021. gada 26. februārī – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-125/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J. Tomkin un S. Grünheid)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņēmusi normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes Pamatlēmuma 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā 1 prasības, vai katrā ziņā nepaziņojusi šos aktus Komisijai, Īrija nav izpildījusi šā pamatlēmuma 29. panta 1. un 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Pamatlēmuma 2008/909/TI 29. panta 1. un 2. punktu dalībvalstīm bija jāveic vajadzīgie pasākumi, lai līdz 2011. gada 5. decembrim izpildītu šā pamatlēmuma prasības, un jāpaziņo šie pasākumi Komisijai.

Komisija uzskata, ka Īrija nav izpildījusi Padomes Pamatlēmuma 2008/909/TI 29. panta 1. un 2. punktā paredzētos pienākumus, jo nav pieņēmusi normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šā pamatlēmuma prasības, vai katrā ziņā nav paziņojusi šos aktus Komisijai.

____________

1 OV 2008, L 327, 27. lpp.