Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 юни 2011 г. - AS/Комисия

(Дело F-55/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Обявление за свободна длъжност - Отхвърляне на кандидатура - Правен интерес - Длъжностно лице с призната инвалидност - Неделимост на решението за отхвърляне на кандидатура и на решението за назначаване - Липса - Разграничение между длъжностни лица от една и съща функционална група, с една и съща степен и с различно кариерно развитие - Съответствие между степента и длъжността)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AS (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателката за длъжността помощник-библиотекар, и за осъждане на Комисията да заплати на жалбоподателката обезщетение за имуществените и неимуществените вреди.

Диспозитив на решението

Отменя решението от 30 септември 2009 г., с което Европейската комисия отхвърля кандидатурата на AS.

Осъжда Европейската комисия да заплати на AS сума в размер на 3 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската комисия понася наред с направените от нея съдебни разноски и три четвърти от тези на AS.

AS понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 246, 11.9.2010 г., стр. 43