Beslut meddelat av tribunalens ordförande av den 8 februari 2021 –
PNB Banka mot ECB

(mål T230/20 R)

”Interimistiskt förfarande – Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn över kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte”

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Fumus boni juris – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga – I vilken ordning och på vilket sätt prövning ska ske – Utrymme för skönsmässig bedömning för domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder

(Artiklarna 256.1, 278 och 279 FEUF; tribunalens rättegångsregler, artikel 156. 3)

(se punkterna 8–11)

2.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Bevis för skada saknas – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte

(Artiklarna 278 och 279 FEUF; tribunalens rättegångsregler, artikel 156. 3)

(se punkterna 14, 15 och 27)

Saken

Ansökan som ingetts med stöd av artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattats av ECB den 17 februari 2020 om att återkalla sökandens tillstånd.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.