Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgerichts Bamberg (Saksa) on esittänyt 11.6.2021 – Rikosasia, jossa vastaajana on MR

(Asia C-365/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgerichts Bamberg

Pääasian asianosainen

MR

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Onko Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen1 55 artikla yhteensopiva Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa ja pätevä siltä osin kuin siinä sallitaan poikkeaminen kaksoisrangaistavuuden kiellosta siten, että sopimuspuoli voi kyseisen yleissopimuksen ratifioidessaan tai hyväksyessään selittää, että Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla ei sido sitä, kun ulkomaisen tuomion taustalla oleva teko muodostaa uhan valtion turvallisuudelle tai muille kyseisen sopimuspuolen yhtä olennaisille eduille?

2.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Ovatko Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 ja 55 artikla ja perusoikeuskirjan 50 ja 52 artikla esteenä Saksan liittotasavallan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä rikoslain (Strafgesetzbuch) 129 §:n osalta antamalle selitykselle (Bundesgesetzblatt 1994 II, s. 631), jonka mukaan kyseinen selitys koskee myös sellaisia – nyt kyseessä olevan kaltaisia – rikollisjärjestöjä, jotka tekevät yksinomaan omaisuusrikoksia ja joilla ei ole sen ohella poliittisia, ideologisia, uskonnollisia tai maailmankatsomuksellisia päämääriä ja jotka eivät myöskään pyri vilpillisin keinoin saamaan vaikutusvaltaa politiikassa, tiedotusvälineissä, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa tai taloudessa?

____________

1 Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus (EYVL 2000, L 239, s. 19).