Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (μονομελές τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 2013 – Verstreken κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-98/12) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Περίοδος προαγωγών 2008 – Περίοδος προαγωγών 2009 – Απόφαση περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας – Αιτιολογία – Γενική και στερεότυπη αιτιολογία)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Kathleen Verstreken (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και A. Bisch)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως των αποφάσεων περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας στον βαθμό AD12 κατά τις περιόδους προαγωγών 2008 και 2009.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Ακυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Νοεμβρίου 2011 περί μη προαγωγής της K. Verstreken κατά τις περιόδους προαγωγών 2008 και 2009.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Κ. Verstreken.