Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. marts 2022 – RT France mod Rådet

(Sag T-125/22 R)

(Særlige rettergangsformer – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine – suspension af visse mediers udsendelsesaktiviteter – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed – interesseafvejning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: RT France (Boulogne-Billancourt, Frankrig) (ved advokat E. Piwnica)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved S. Lejeune, R. Meyer og S. Emmerechts, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 278 TEUF og 279 TEUF med påstand om udsættelse af gennemførelsen af Rådets afgørelse (FUSP) 2022/351 af 1. marts 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2022, L 65, s. 5), og af Rådets forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2022, L 65, s. 1), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren.

Konklusion

Anmodningen om foreløbige forholdsregler forkastes.

Det er ikke længere fornødent at træffe afgørelse om de anmodninger om intervention, der er blevet fremsat af Europa-Kommissionen, Kongeriget Belgien, Den Franske Republik og Republikken Polen.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes med undtagelse af de omkostninger, som er blevet afholdt af Europa-Kommissionen, Kongeriget Belgien, Den Franske Republik og Republikken Polen. De sidstnævnte bærer omkostningerne i forbindelse med deres anmodninger om intervention.

____________