Преюдициално запитване от Tribunal administratif de Dijon (Франция), постъпило на 31 март 2021 г. — M. X/Préfet de Saône-et-Loire

(Дело C-206/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal administratif de Dijon

Страни в главното производство

Жалбоподател: M. X

Ответник: Préfet de Saône-et-Loire

Преюдициален въпрос

Като изискват здравна осигуровка и достатъчно средства с оглед да се избегне тежест за системата за социално подпомагане, член 7, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 4 от Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 година1 , въвеждат ли непряка дискриминация […] в ущърб на лицата, които поради увреждането си не са в състояние да упражняват професионална дейност или могат да упражняват само ограничена дейност и поради това може да не разполагат с достатъчно средства за издръжката си, без да се ползват в значителна, дори прекомерна степен от системата за социално подпомагане на приемащата държава членка?

____________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).