Žaloba podaná 5. februára 2008 - X/Parlament

(vec F-14/08)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: X (Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým riaditeľ personálneho oddelenia Európskeho parlamentu usúdil, že žalobkyňa nie je postihnutá úplnou a trvalou invaliditou, ktorá by jej zabraňovala vo výkone jej funkcií, a zrušenie stanoviska posudkovej komisie z 27. júna 2007

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktorým riaditeľ personálneho oddelenia Európskeho parlamentu usúdil, že žalobkyňa nie je postihnutá úplnou a trvalou invaliditou, ktorá by jej zabraňovala vo výkone jej funkcií, a stanovisko posudkovej komisie z 27. júna 2007,

vrátiť spis posudkovej komisii, aby opätovne rozhodla,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________