Asia C‑557/12

Kone AG ym.

vastaan

ÖBB-Infrastruktur AG

(Oberster Gerichtshofin esittämä

ennakkoratkaisupyyntö)

SEUT 101 artikla – Kyseisessä artiklassa kielletystä kartellista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen – Vahingot, jotka aiheutuvat yrityksen sellaisen kielletyn kartellin, johon se ei osallistu, seurauksena perimästä korkeammasta hinnasta (umbrella pricing) – Syy-yhteys

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.6.2014

1.        Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kielto – Välitön oikeusvaikutus – Yksityisille kuuluva oikeus vaatia vahingon korvaamista – Käyttämistavat – Syy-yhteys – Kansallisen oikeuden soveltaminen – Edellytykset – Sen periaatteen noudattaminen, jonka mukaan unionin oikeudessa myönnetyn oikeuden käyttämistapojen on vastattava kansallisessa oikeusjärjestyksessä myönnetyn oikeuden käyttämistapoja – Unionin oikeuteen sisältyvän tehokkuusperiaatteen noudattaminen

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

2.        Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kielto – Yksityisille kuuluva oikeus vaatia vahingon korvaamista – Vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että kartelliin osallistumaton yritys on vahvistanut hintansa korkeammiksi mainitun kartellin varjossa – Kansallista säännöstöä, jolla suljetaan kategorisesti pois se, että kartelliin osallistuvat yritykset ovat siviilioikeudellisesti vastuussa mainituista vahingoista, ei voida hyväksyä

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 20–26 ja 32 kohta)

2.        SEUT 101 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion sisäisen oikeuden sellaiselle tulkinnalle ja soveltamiselle, jossa oikeudellisista syistä suljetaan kategorisesti pois se, että kartelliin osallistuneet yritykset ovat siviilioikeudellisesti vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että kartelliin osallistumaton yritys on vahvistanut hintansa mainitun kartellin varjossa korkeammiksi kuin ne hinnat, joita olisi sovellettu ilman kartellia.

SEUT 101 artiklan täysi tehokkuus asetettaisiin näet kyseenalaiseksi, jos jokaisella oleva oikeus vaatia aiheutuneen vahingon korvaamista edellyttäisi kansallisen oikeuden mukaan kategorisesti ja käsiteltävään asiaan liittyvistä erityisistä olosuhteista riippumatta välittömän syy-yhteyden olemassaoloa samalla kun siinä suljettaisiin kyseinen oikeus pois siitä syystä, että asianomainen henkilö ei ole ollut sopimussuhteessa kartellin jäseneen vaan kartelliin osallistumattomaan yritykseen, jonka hintapolitiikka on kuitenkin sellainen kartellin seuraus, joka on omalta osaltaan vääristänyt kilpailuun perustuvia markkinoita sääteleviä hinnanmuodostusmekanismeja.

Näin ollen kartellin varjossa toteutetun ylihinnoittelun (umbrella pricing) uhri voi saada korvausta aiheutuneesta vahingosta kartellin jäseniltä, vaikka se ei olisikaan ollut sopimussuhteessa kartellin jäseniin, jos osoitetaan, että kyseinen kartelli saattoi käsiteltävän asian olosuhteiden ja erityisesti kyseessä oleviin markkinoihin liittyvien erityispiirteiden perusteella johtaa siihen, että itsenäisesti toimivat kolmannet osapuolet sovelsivat ylihintaa, ja että mainitun kartellin jäsenet eivät voineet olla tietämättä näistä olosuhteista ja erityispiirteistä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, ovatko nämä edellytykset täyttyneet.

(ks. 33, 34 ja 37 kohta sekä tuomiolauselma)