Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal du travail de Liège (Belgie) dne 4. března 2021 – EV v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Věc C-134/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce: EV

Žalovaná: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Usnesením ze dne 26. března 2021 Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

Článek 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát přijal vůči žadateli, který podal opravný prostředek proti rozhodnutí o přemístění do jiného členského státu ve smyslu čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, taková přípravná opatření pro toto přemístění, jako je přidělení místa ve zvláštním přijímacím zařízení, v němž je ubytovaným osobám poskytována asistence při přípravě jejich přemístění.

____________