Жалба, подадена на 29 юни 2022 г. — DVB Bank/ЕСП

(Дело T-401/22)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: DVB Bank SE (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: H. Berger и M. Weber, Rechtsanwälte)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на Единния съвет за преструктуриране от 11 април 2022 г. относно изчисляване на предварителните вноски за 2022 г. в Единния фонд за преструктуриране (ЕСП/ES/2022/18), включително приложенията към него, доколкото обжалваното решение и приложения I—III към него се отнасят до вноската на жалбоподателя,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

При условията на евентуалност, ако Общият съд постанови, че тъй като ответникът е използвал неправилния официален език, обжалваното решение не съществува в правния мир и следователно жалбата за отмяна е недопустима поради липсата на предмет, жалбоподателят иска

–    да се приеме за установено, че обжалваното решение не съществува в правния мир,

–    да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата са изложени девет основания, които по същество съвпадат или са сходни с изложените по дело T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/ЕСП.

____________