Жалба, подадена на 9 ноември 2009 г. - Nikolchov/Комисия

(Дело F-94/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Владимир Николчов (Брюксел, Белгия) (представител: B. Lemal, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението от 29 юли 2009 г. на органа по назначаване, с което на жалбоподателя се отказва предоставянето на дневни надбавки след неговото назначаване като длъжностно лице на изпитателен срок на 16 януари 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима от формална гледна точка;

да се постанови, че е налице нарушение на приложение VII към Правилника, на член 10 от приложение VII към Правилника и на Решение на Комисията от 15 април 2004 г. за приемане на общи разпоредби за изпълнение във връзка с прилагането на член 7, параграф 3;

в резултат, да се разпореди отмяната на решението на органа по назначаване (№ R/9/09) от 29 юли 2009 г., отхвърлящо жалбата, с която жалбоподателят иска да му бъдат предоставени дневни надбавки въз основа на второто му встъпване в длъжност в съответствие с член 10, параграф 2, буква б), второ тире от приложение VII към Правилника;

да се разпореди ответника да заплати на жалбоподателя неплатените дневни надбавки в размер на 10 979,43 евро, или всяка друга сума, която Съдът определи, заедно с лихвите за забава, считано от датата на подаване на жалбата до датата на плащане;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________