Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. - Irmantas Šimonis przeciwko Komisji

(Sprawa F-113/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie międzyinstytucjonalne - Prawnik lingwista - Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem - Wymóg minimalnego okresu stażu pracy)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Irmantas Šimonis (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat V. Vilkas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Steiblytė i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Litewska (przedstawiciele: D. Kriaučiūnas i E. Matulionytė, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, poprzez którą w trakcie procedury naboru na stanowisko będące przedmiotem ogłoszenia o naborze nr COM/2007/142 zrezygnowała ona ze złożenia wniosku o przeniesienie skarżącego do Komisji i wykluczyła go z procedury naboru.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji, poprzez którą Komisja Europejska wykluczyła Irmantasa Šimonisa z procedury naboru przewidzianej w ogłoszeniu o naborze COM/2007/142, rezygnując ze złożenia wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o jego przeniesienie.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącego.

Republika Litewska pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 79 z 29.3.2008 r., s. 36.