Kohtuasi T161/18

Anthony Braesch jt

versus

Euroopa Komisjon

 Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 24. veebruari 2021. aasta otsus

Tühistamishagi – Riigiabi – Banca Monte dei Paschi di Siena ennetav ümberkorraldusabi – Esialgse uurimise etapp – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Vastuvõetamatuse vastuväide – Huvitatud poole staatus – Põhjendatud huvi – Õigus esitada hagi – Vastuvõetavus

1.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Haldusmenetlus – Asjasse puutuv isik ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses – Mõiste – Võlakirjade omanikud, kelle väitel said nad abimeetmete tõttu olulist majanduslikku kahju – Hõlmamine – Tingimus

(ELTL artikli 108 lõige 2; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h)

(vt punktid 35–41)

2.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Põhjendatud huvi – Tekkinud ja olemasoleva huvi tingimus – Hindamine hagi esitamise ajal – Hagi, mis võib hagejale kasu tuua – Tõendamiskoormis

(ELTL artikli 107 lõike 3 punkt b, artikli 108 lõige 2 ja artikli 263 neljas lõik; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h)

(vt punktid 45, 46 ja 51)

3.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Põhjendatud huvi – Vaidlustatud akti tühistamine, mis võib anda hagejale liikmesriigi kohtutes menetletava hagi puhul eelise – Vastuvõetavus – Liidu kohtu võimalus hinnata liikmesriigi kohtus menetletava hagi põhjendatuse tõenäosust – Välistamine

(ELTL artikli 263 neljas lõik)

(vt punktid 47, 48, 52 ja 53)

4.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Komisjoni otsus, millega riigiabi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks ametlikku uurimismenetlust algatamata – ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses asjasse puutuvate isikute hagi – Hagi, mille eesmärk on kaitsta asjasse puutuvate isikute menetluslikke õigusi – Vastuvõetavus – Väited, mida saab esitada

(ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3 ning artikli 263 neljas lõik; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 806/2014; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h, artikli 4 lõiked 3 ja 4 ning artikli 6 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59)

(vt punktid 59–64)


Kokkuvõte

Itaalia pank Banca Monte dei Paschi di Siena (edaspidi „BMPS“) suurendas 2008. aastal oma kapitali 950 miljoni euro võrra, mille raames J. P. Morgan Securities Ltd (edaspidi „JPM“) märkis nende vahel sõlmitud lepingute (edaspidi „FRESH-lepingud“) alusel kõik aktsiad. JPM sai selle tehingu rahastamiseks vajalikud vahendid Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA-lt (edaspidi „MUFJ“), kes emiteeris selleks ühe miljardi euro suurused nn FRESH-võlakirjad. Nende võlakirjade omanikud saavad MUFJ-lt tasu neile edastatud kupongimaksena.

BMPS esitas 2016. aasta lõpus Itaalia õigusnormide alusel taotluse saada ennetava rekapitaliseerimise vormis erakorralist avaliku sektori finantstoetust. Itaalia ametiasutused teatasid vastuseks sellele taotlusele Euroopa Komisjonile BMPSi rekapitaliseerimisabist summas 5,4 miljardit eurot. See abi pidi lisanduma BMPSile antavale 15 miljardi eurosele individuaalsele likviidsusabile, mille komisjon oli 29. detsembri 2016. aasta otsusega ajutiselt heaks kiitnud.

Komisjon kiitis esialgse uurimise etapi lõpus 4. juuli 2017. aasta otsusega heaks nii BMPSile antava 15 miljardi euro suuruse likviidsusabi kui ka ennetava rekapitaliseerimisabi summas 5,4 miljardit eurot (edaspidi „vastuväidete esitamata jätmise otsus“). Neid abimeetmeid, millega kaasnesid ümberkorralduskava ja Itaalia ametiasutuste pakutud kohustused, loeti finantsstabiilsuse kaalutlustel siseturuga kokkusobivaks riigiabiks(1).

Kuna FRESH-võlakirjade omanikud (edaspidi „hagejad“) leidsid, et FRESH-lepingute tühistamine tulenes abimeetmetega kaasnevast ümberkorralduskavast ja nad kandsid selle tühistamise tõttu olulist majanduslikku kahju, esitasid nad hagi, milles palusid tühistada komisjoni vastuväidete esitamata jätmise otsuse. Komisjon esitas vastuvõetamatuse vastuväite põhjendusel, et hagejatel puudub nii põhjendatud huvi kui ka õigus esitada hagi ELTL artikli 263 tähenduses.

Üldkohtu kolmas koda (laiendatud koosseisus) lükkas komisjoni esitatud vastuvõetamatuse vastuväite tagasi. Üldkohtul tuli oma otsuses kohaldada uudses faktilises raamistikus kohtupraktikat, mis määrab kindlaks selle tühistamishagi vastuvõetavuse tingimused, mille huvitatud pooled esitasid teatatud abi suhtes komisjoni vastuväidete esitama jätmise otsuse peale.

Üldkohtu hinnang

Arvestades asjaolu, et tühistamishagi on esitatud komisjoni vastuväidete esitamata jätmise otsuse peale määruse, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks(2), artikli 4 lõike 3 tähenduses, märkis Üldkohus kõigepealt, et nii hagejate põhjendatud huvi kui ka nende õigus esitada selle otsuse peale tühistamishagi sõltuvad nende kvalifitseerimisest „huvitatud poolteks“, kes võivad osaleda riigiabi ametlikus uurimismenetluses.

Määruses, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks(3), on mõiste „huvitatud pool“, mis on ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses asjasse puutuva isiku sünonüüm, määratletud muu hulgas kui mis tahes isik, ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kelle huve võib abi andmine mõjutada. Kuna seda mõistet on kohtupraktikas tõlgendatud laialt, võib see hõlmata iga isikut, kes suudab tõendada, et riigiabi andmisel võib olla konkreetne mõju tema olukorrale.

Eelnevat silmas pidades leidis Üldkohus, et hagejad on õiguslikult piisavalt tõendanud, et asjasse puutuvate abimeetmete rakendamine ja sellest tulenevalt vastuväidete esitamata jätmise otsuse vastuvõtmine võib konkreetselt mõjutada nende olukorda, mistõttu tuleb neid käsitada huvitatud pooltena. Üldkohus rõhutas sellega seoses, et Itaalia ametiasutuste võetud kohustused, mis puudutavad ümberkorralduskava ja mis hagejate sõnul tõid kaasa FRESH-võlakirjade omanikele olulise majandusliku kahju, on teatatud abimeetmete lahutamatu osa, mistõttu vastuväidete esitamata jätmise otsus hõlmab neid meetmeid ja kohustusi tervikuna. Kuna selle otsusega kiideti nimetatud abimeetmete rakendamine heaks, muutes need kohustused siduvaks, mõjutavad kõik need asjaolud tingimata hagejate olukorda ning nad saavad oma huve kaitsta vaid siis, kui nad nõuavad selle otsuse tühistamist tervikuna.

Seejärel analüüsis Üldkohus hagejate põhjendatud huvi ja õigust esitada vastuväidete esitamata jätmise otsuse peale hagi.

Esimesena kinnitas Üldkohus, et huvitatud pooltena on hagejatel põhjendatud huvi sellise vastuväidete esitamata jätmise otsuse tühistamiseks, mille sisu on tihedalt seotud BMPSi ümberkorralduskava puudutavate Itaalia ametiasutuste kohustustega. Nimelt võib selle tühistamine tuua neile kasu, kuna see viiks ametliku uurimismenetluse algatamiseni, mille raames on hagejatel võimalus esitada märkusi ja mõjutada nii komisjoni hinnangut teatatud abimeetmete kokkusobivusele siseturuga. Lisaks võib vastuväidete esitamata jätmise otsuse tühistamine mõjutada hagejate poolt Luksemburgi kohtutes FRESH-lepingute ülesütlemise peale esitatud hagi tulemust.

Teisena leidis Üldkohus, et hagejatel on õigus esitada hagi ka vastuväidete esitamata jätmise otsuse peale osas, milles see tunnistab kõnealused abimeetmed siseturuga kokkusobivaks ning jätab ametliku uurimismenetluse algatamata. Sellega seoses märkis Üldkohus, et niisugune otsus puudutab otseselt ja isiklikult kõiki huvitatud pooli määruse tähenduses, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108(4) kohaldamiseks. Nimelt on ELTL artikli 108 lõikes 2 ja selles määruses(5) sätestatud menetluslikke õigusi omavatele isikutele need õigused tagatud vaid siis, kui neil on võimalus vaidlustada vastuväidete esitamata jätmise otsus liidu kohtus. Järelikult piisab määruse, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks, tähenduses huvitatud poolte erilisest staatusest, mis on seotud hagi konkreetse esemega, et individualiseerida ELTL artikli 263 neljanda lõigu kohaselt hagejaid, kes vaidlustavad vastuväidete esitamata jätmise otsuse. Järelikult on hagejatel õigus hagi esitada.


1      ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b kohaselt, mis käsitleb abi mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks.


2      Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9). Selle määruse artikli 4 lõige 3 sätestab, et kui komisjon pärast esialgset uurimist leiab, et teatatud meetme siseturuga kokkusobivuse kohta ei ole ilmnenud mingeid kahtlusi, kuivõrd see jääb ELTL artikli 107 lõike 1 reguleerimisalasse, otsustab ta, et nimetatud meede sobib siseturuga kokku. Seda otsust nimetatakse „vastuväidete esitamata jätmise otsuseks“.


3      Määruse, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks, artikli 1 punkt h.


4      Määruse, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks, artikli 1 punkt h.


5      Määruse, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ELTL artikli 108 kohaldamiseks, artikli 6 lõige 1.