Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2018 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. mod Rajavartiolaitos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus – Finland)

(Sag C-15/17) 1

(Præjudiciel forelæggelse – Montego Bay-konventionen – artikel 220, stk. 6 – kyststatens kompetence – Domstolens kompetence til at fortolke bestemmelser i international ret – direktiv 2005/35/EF – forurening forårsaget af skibe – artikel 7, stk. 2 – Marpol 73/78-konventionen – olieudtømning foretaget af et udenlandsk fartøj i transit i den eksklusive økonomiske zone – omstændigheder, hvorunder en kyststat kan indlede retsforfølgning mod et udenlandsk fartøj – retten til fri sejlads – beskyttelse af havmiljøet – betydelig skade eller trussel om betydelig skade på kystlinjen, på beslægtede interesser eller på nogen ressourcer i søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone – klart objektivt bevis)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Sagsøgt: Rajavartiolaitos

Konklusion

Artikel 220, stk. 6, i De Forenede Nationers Havretskonvention, undertegnet i Montego Bay den 10. december 1982, og artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009, skal fortolkes således, at udtrykket »klart objektivt bevis« som omhandlet i disse bestemmelser vedrører ikke blot den omstændighed, at der er begået en overtrædelse, men ligeledes beviset for konsekvenserne af denne overtrædelse.

Udtrykket »kystlinjen eller […] beslægtede interesser« i artikel 220, stk. 6, i De Forenede Nationers Havretskonvention og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, skal fortolkes således, at det i princippet har den samme betydning som udtrykket »kyster eller […] dermed forbundne interesser« i artikel I, stk. 1, og i artikel II, stk. 4, i den internationale konvention om indgriben på det åbne hav i tilfælde af olieforureningsulykker, indgået i Bruxelles den 29. november 1969, idet det forholder sig således, at denne artikel 220, stk. 6, ligeledes finder anvendelse på ikke-levende ressourcer i kyststatens søterritorium og på alle ressourcer i dennes eksklusive økonomiske zone.

Artikel 220, stk. 6, i De Forenede Nationers Havretskonvention og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, skal fortolkes således, at ressourcer i en kyststats søterritorium eller i dens eksklusive økonomiske zone som omhandlet i disse bestemmelser vedrører udnyttede arter, men ligeledes levende arter, som er knyttet til eller afhængige af udnyttede arter, såsom de dyre- og plantearter, som anvendes som føde af de udnyttede arter.

Der skal i princippet ikke tages hensyn til begrebet »væsentlig forurening« i artikel 220, stk. 5, i De Forenede Nationers Havretskonvention ved anvendelsen af denne konventions artikel 220, stk. 6, og ved anvendelsen af artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, og navnlig ved bedømmelsen af konsekvenserne af en overtrædelse, således som defineret i disse bestemmelser.

Med henblik på at bedømme konsekvenserne af en overtrædelse således som defineret i artikel 220, stk. 6, i De Forenede Nationers Havretskonvention og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, skal der tages hensyn til alle de indicier, som gør det muligt at fastslå, at der er blevet forvoldt betydelig skade eller risikerer at blive forvoldt betydelig skade på kyststatens ejendom og beslægtede interesser, samt at bedømme omfanget af den skade, der er blevet forvoldt eller risikerer at blive forvoldt på denne ejendom eller disse interesser, idet der navnlig skal tages hensyn til:

den kumulative karakter af berøringen af en del af, endog al denne ejendom og alle disse beslægtede interesser samt kyststatens varierende sårbarhed hvad angår berøringen af forskellig ejendom og forskellige beslægtede interesser

udtømningens forudsigelige skadelige konsekvenser for nævnte ejendom og beslægtede interesser på grundlag ikke blot af de videnskabelige data, der er til rådighed, men ligeledes karakteren af det eller de skadelige stoffer i den pågældende udtømning og den nævnte udtømnings størrelse, retning, hastighed og udbredelsesvarighed.

Østersøområdets særlige geografiske og økologiske forhold og sårbarhed har indvirkning på betingelserne for anvendelse af artikel 220, stk. 6, i De Forenede Nationers Havretskonvention og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, hvad angår definitionen og kvalificeringen af overtrædelsen samt, imidlertid ikke automatisk, på bedømmelsen af omfanget af den skade, som denne overtrædelse har forvoldt på kyststatens ejendom og beslægtede interesser.

Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, skal fortolkes således, at den ikke tillader medlemsstaterne at anvende strengere bestemmelser, i overensstemmelse med folkeretten, end de bestemmelser, der er fastsat i dette direktivs artikel 7, stk. 2, når denne finder anvendelse, idet det forholder sig således, at kyststaterne har beføjelse til at træffe andre foranstaltninger med tilsvarende rækkevidde som dem, der er fastsat i nævnte artikel 220, stk. 6.

____________

1 EUT C 86 af 20.3.2017.