Tožba, vložena 3. junija 2021 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-342/21)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, agenta)

Tožena stranka: Slovaška republika

Predlog

Ugotovi naj se, da Slovaška republika s tem, da je od leta 2005 sistematično in trajno presegala dnevne mejne vrednosti PM10 na območju SKBB01 Banskobystrický kraj, Slovaška (z izjemo leta 2016), in v aglomeraciji SKKO0.1 Košice, Slovaška (iz izjemo let 2009, 2015 in 2016), ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 v povezavi s Prilogo XI k tej direktivi.

Ugotovi naj se, da Slovaška republika s tem, da v načrtih za kakovost zraka ni določila ustreznih ukrepov za to, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti na območju SKBB01 Banskobystrický kraj, Slovaška, v aglomeraciji SKKO0.1 Košice, Slovaška, in na območju SKKO02 Košický kraj, Slovaška, čim krajše, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES v povezavi s Prilogo XV k tej direktivi.

Slovaški republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva 2008/50/ES določa mejno vrednost dnevne koncentracije PM10 (50 μg/m³). Dnevna mejna vrednost koncentracije ne sme biti prekoračena več kot 35-krat na leto. Slovaška republika je sistematično in trajno kršila člen 13(1) Direktive 2008/50 na območju Banskobystrický kraj, Slovaška, in v aglomeraciji Košice, Slovaška; to izhaja iz različnih poročil o kakovosti zraka, ki jih je Slovaška republika predložila na podlagi člena 27 te direktive.

Člen 23(1) Direktive 2008/50/ES poleg tega določa, da kadar na določenih območjih ali v aglomeracijah ravni onesnaževal v zunanjem zraku presežejo katero koli mejno vrednost, države članice zagotovijo, da se pripravijo načrti za kakovost zraka na navedenih območjih ali aglomeracijah, da bi bila dosežena s tem povezana mejna vrednost iz priloge XI. V primeru preseganj teh mejnih vrednosti, za katere je rok za dosego skladnosti že potekel, se v načrtih za kakovost zraka predvidijo ustrezni ukrepi, tako da bo lahko obdobje preseganja čim krajše. Komisija trdi, da Slovaška republika ni izpolnila obveznosti priprave načrtov za kakovost zraka v zvezi s preseganjem mejnih vrednosti na območjih Banskobystrický kraj, Slovaška, in Košický kraj, Slovaška, v katerih bi bili določeni ustrezni ukrepi za to, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti čim krajše. Kršitev je razvidna že iz dejstva, da je v teh dveh območjih in eni aglomeraciji Slovaška republika sistematično in trajno kršila člen 13(1) s tem, da je presegala dnevne mejne vrednosti PM10. Poleg tega je ta kršitev člena 23(1) omenjene direktive razvidna tudi iz dejstva, da ni ustreznih načrtov za kakovost zraka, da ni zadostne strategije za kakovost zraka, da ni zadosti dodatnih sredstev in da je slovaška zakonodaja pomanjkljiva.

____________

1 UL 2008, L 152, str. 1.