Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 11. maijā iesniedza Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) - Leyla Ecem Demirkan/Vācijas Federatīvā Republika

(lieta C-221/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Leyla Ecem Demirkan

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai pakalpojumu sniegšanas brīvības jēdzienā Nolīguma par asociācijas izveidi starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju 1970. gada 23. novembra Papildprotokola 1 41. panta 1. punkta izpratnē ietilpst arī pasīvā pakalpojumu sniegšanas brīvība?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai pasīvās pakalpojumu sniegšanas brīvības aizsardzība asociēšanas tiesībās atbilstoši Papildprotokola 41. panta 1. punktam ir attiecināma arī uz Turcijas pilsoņiem, kuri tāpat kā prasītāja vēlas ieceļot Vācijas Federatīvajā Republikā nolūkā tur uzturēties uz laiku līdz trim mēnešiem, nevis lai saņemtu kādu konkrētu pakalpojumu, bet lai apciemotu radus, un kuri atsaucas vien uz pakalpojumu saņemšanas iespējamību Vācijas Federācijas teritorijā?

____________

1 - OV 1972, L 293, 4. lpp.