ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(πρώτο τμήμα)

της 28ης Οκτωβρίου 2010

Υπόθεση F-77/08

Isabel Vicente Carbajosa κ.λπ.

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικοί διαγωνισμοί EPSO/AD/116/08 και EPSO/AD/117/08 στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης — Αποκλεισμός υποψηφίων λόγω των αποτελεσμάτων τους στις δοκιμασίες — Απόφαση της ΑΔΑ — Μη υποβολή ενστάσεως — Απαράδεκτο της προσφυγής»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η I. Vicente Carbajosa και άλλοι πέντε μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της Επιτροπής ζητούν την ακύρωση των ατομικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO [European Personnel Selection Office]), της 5ης Ιουνίου 2008, οι οποίες τους απέκλεισαν από τις εξετάσεις των γενικών διαγωνισμών EPSO/AD/116/08 και EPSO/AD/117/08 αντίστοιχα.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφεύγοντες φέρουν τόσο τα δικαστικά τους έξοδα όσο και τα έξοδα της Επιτροπής. Το Βασίλειο της Ισπανίας, παρεμβαίνον υπέρ των αιτημάτων των προσφευγόντων, φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Δεν ασκήθηκε — Απαράδεκτο — Εξαιρέσεις

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 § 2 και 91 § 2)

2.      Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού (EPSO) — Αρμοδιότητες εκχωρηθείσες στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δυνάμει του άρθρου 90 του ΚΥΚ

(Απόφαση 2002/621 των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, άρθρο 4 § 1)

1.      Δυνάμει του άρθρου 91, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ), προσφυγή που ασκείται ενώπιον του δικαστή της Ένωσης είναι παραδεκτή μόνον εφόσον υποβλήθηκε προηγουμένως στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διοικητική ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 2, του εν λόγω ΚΥΚ κατά βλαπτικής πράξεως.

Εξαιρουμένης της περιπτώσεως όπου η προσφυγή αφορά πράξη η οποία δεν εκδόθηκε από την ίδια την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, όπως απόφαση επιτροπής διαγωνισμού ή έκθεση αξιολόγησης, η μη προηγούμενη άσκηση ενστάσεως εντός της προβλεπομένης προθεσμίας συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 27 και 28)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 10 Ιουνίου 1987, 317/85, Pomar κατά Επιτροπής,Συλλογή 1987, σ. 2467, σκέψεις 11 και 13

ΓΔΕΕ: 20 Ιουνίου 1990, T‑133/89, Burban κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1990, σ. II‑245, σκέψη 17· 16 Ιουλίου 1992, T‑1/91, Della Pietra κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. II‑2145, σκέψη 23

ΔΔΔΕΕ: 27 Σεπτεμβρίου 2007, F‑120/06, Dálnoky κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2007, σ. I‑A‑1‑269 και II‑A‑1‑1517, σκέψη 35· 9 Δεκεμβρίου 2008, F‑106/05, T κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2008, σ. I‑A‑1‑419 και II‑A‑1‑2315, σκέψη 84

2.      Όπως προκύπτει από το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως 2002/621, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO), ο διευθυντής της EPSO ασκεί τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δυνάμει του άρθρου 90 του ΚΥΚ, στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται, δυνάμει της προκηρύξεως διαγωνισμού, ιδίως, η οργάνωση των δοκιμασιών συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους καθώς και η βαθμολόγηση των δοκιμασιών αυτών.

(βλ. σκέψη 44)