Kanne 3.6.2021 – Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

(asia C-342/21)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Noll-Ehlers ja R. Lindenthal)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan ja kyseisen direktiivin liitteen XI mukaisia velvoitteitaan, koska se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti ylittänyt PM10 päivittäiset raja-arvot vuodesta 2005 lukien alueella SKBB01 Banská Bystrican alue (Banskobystrický kraj) (lukuun ottamatta vuotta 2016) ja taajamassa SKKO0.1 Košice (lukuun ottamatta vuosia 2009, 2015 ja 2016).

toteamaan, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja kyseisen direktiivin liitteen XV mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä ilmanlaatusuunnitelmissa, jotta ylityksen kesto jäisi mahdollisimman lyhyeksi alueella SKBB01 Banská Bystrican alue, taajamassa SKKO0.1 Košice ja alueella SKKO02 Košicen alue (Košický kraj).

velvoittamaan Slovakian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivissä 2008/50/EY asetetaan päivittäinen raja-arvo, jota sovelletaan PM10-hiukkasten pitoisuuksiin (50 μg/m³). Päivittäistä pitoisuutta ei saa ylittää yli 35:tä kertaa kalenterivuodessa. Slovakian tasavalta on järjestelmällisesti ja jatkuvasti rikkonut direktiivin 2008/50 13 artiklan 1 kohtaa Banská Bystrican alueella ja Košicen taajamassa, mikä ilmenee Slovakian tasavallan direktiivin 27 artiklan nojalla toimittamasta ilmanlaatua koskevasta vuosikertomuksesta.

Direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäksi, että jos ilman epäpuhtaustasot ylittävät raja-arvon tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisille alueille tai taajamille laaditaan ilmanlaatusuunnitelmia liitteessä XI eritellyn raja-arvon saavuttamiseksi. Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, ilmanlaatusuunnitelmiin on sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. Komissio tuo esiin, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut velvollisuuttaan laatia, siinä tapauksessa, että raja-arvot ylitetään, sellaisia ilmanlaatusuunnitelmia siltä osin kuin on kyse Banská Bystrican alueesta ja Košicen alueesta sekä Košicen taajamasta, jotka olisivat asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Ensinnäkin rikkominen johtuu jo siitä seikasta, että kyseisillä kahdella alueella ja yhdessä taajamassa Slovakian tasavallassa järjestelmällisesti ja jatkuvasti rikottiin 13 artiklan 1 kohtaa ylittämällä päivittäiset PM10-raja-arvot. Lisäksi kyseisen direktiivin 23 artiklan 1 kohdan rikkominen seuraa myös siitä, että ilmanlaatusuunnitelmien luonne on epäasianmukainen, ilmanlaatustrategia on riittämätön, lisätoimenpiteet ovat riittämättömiä ja Slovakian lainsäädännössä on puutteita.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.