Talan väckt den 22 juli 2011 - ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-72/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om fastställande av tröskelvärdena för befordran till lönegrad AD13 och AD14 vid befordringsförfarandena år 2010 och år 2011, förteckningen över tjänstemän som befordras till lönegraderna AD13 och AD14 under befordringsförfarandet år 2010 samt kommissionens implicita beslut att inte befordra ett större antal andra tjänstemän till lönegraderna AD12 eller AD13.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om fastställande av tröskelvärdena för befordran till lönegrad AD13 och AD14 vid befordringsförfarandena år 2010 och år 2011 vilka offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 3-2010, 65-2010 och 76-2010,

ogiltigförklara förteckningen över tjänstemän som befordras till lönegraderna AD13 och AD14 under befordringsförfarandet år 2010, vilken offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 65-2010, i den mån denna förteckning fastställdes på grundval av rättsstridiga tröskelvärden samt ogiltigförklara kommissionens implicita beslut att inte befordra ett större antal andra tjänstemän till lönegraderna AD12 eller AD13,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara besluten att avvisa sökandenas klagomål, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________