Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Испания), постъпило на 1 април 2015 г. — Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Дело C-154/15)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil de Granada

Страни в главното производство

Ищец: Francisco Gutiérrez Naranjo

Ответник: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Преюдициални въпроси

Допустимо ли е условието за „необвързващо действие“ по член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО1 да се тълкува в смисъл, че в случай като разглеждания, независимо от обявяването ѝ за недействителна, съответната клауза продължава да поражда последици до обявяването на недействителността и следователно последиците, които тя е породила докато е била в сила, няма да се считат за отменени или ненастъпили?

Решението да се преустанови прилагането на обявена за недействителна клауза (в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1), постановено по предявен от потребител индивидуален иск, съвместимо ли е с ограничаване на действието на обявената недействителност? Допустимо ли е ограничаване (от съда) на задължението на търговеца да върне сумите, платени от потребителя в резултат от прилагането на клауза, която впоследствие е била обявена за изначално недействителна поради липса на информация и/или непрозрачност?