Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 – Boyd / Commissie

(Zaak F-19/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013, blz. 30.