Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Lesniak / Commissie

(Zaak F-67/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christophe Lesniak (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 8 augustus 2005 waarbij verzoeker, destijds tijdelijk functionaris in de rang A*10, salaristrap 2, en geslaagd voor extern vergelijkend onderzoek PE/99/A, als ambtenaar op proef is aangesteld in de rang A*6, salaristrap 2

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 178 van 29/07/06, blz. 43.