POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Sprawa F‑21/13

Wiesława Goch

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Przeniesienie uprawnień emerytalnych – Wyroki Sądu Unii Europejskiej wydane w toku postępowania – Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą – Wykreślenie sprawy – Odpowiedni podział kosztów

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której W. Goch żądała zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej z dnia 23 maja 2012 r., w której przedstawiono jej propozycję przeniesienia uprawnień emerytalnych na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosiła przede wszystkim niezgodność z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, przyjętych przez tę instytucję w dniu 11 października 2011 r.

Orzeczenie:      Sprawa F‑21/13 zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą – Wykreślenie z rejestru

(Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 84, art. 103 § 5)

(zob. pkt 6)