EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2014

Asia F‑63/11 RENV

Luigi Macchia

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Hallinnon harkintavalta – Ilmeinen arviointivirhe – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Macchia vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan implisiittisen päätöksen, jolla hänen väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksensa jätettiin uusimatta ja, siltä osin kuin on tarpeen, kumoamaan 22.2.2011 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin implisiittisestä päätöksestä tehty valitus ja näin ollen palauttamaan hänet tehtäviinsä Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF). Toissijaisesti hän vaatii virkamiestuomioistuinta määräämään, että Euroopan komission on korvattava hänelle aiheutunut aineellinen vahinko ja joka tapauksessa hänelle aiheutunut henkinen kärsimys, josta maksettavan korvauksen kohtuulliseksi määräksi hän arvioi 5 000 euroa, sekä oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja koska kanne on osittain selvästi perusteeton. Luigi Macchia vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-63/11, T-368/12 P ja F-63/11 RENV, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut asioissa F-63/11 ja F.63/11 RENV. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa T-368/12.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen työsopimuksen uusiminen – Hallinnon harkintavalta – Hallinnolle kuuluva huolenpitovelvollisuus – Asianomaisen työntekijän ja yksikön etujen huomioon ottaminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohta, 8 artiklan ensimmäinen kohta ja 47 artiklan b kohdan i alakohta)

Mahdollisuus uusia väliaikaisen toimihenkilön työsopimus on pelkkä toimivaltaisen viranomaisen harkittavaksi jätetty mahdollisuus, koska toimielimillä on laaja harkintavalta niiden järjestäessä yksikkönsä niille annettujen tehtävien mukaan ja sijoittaessa niiden käytettävissä oleva henkilöstö näitä tehtäviä varten, kuitenkin sillä edellytyksellä, että henkilöstö sijoitetaan yksikön edun mukaisesti.

Toimivaltaisen viranomaisen on työntekijän asemasta päättäessään otettava huomioon kaikki ne tekijät, joiden mukaisesti päätöksen sisältö voi määräytyä, eli paitsi yksikön etu, myös asianomaisen työntekijän etu. Tämä on nimittäin seurausta hallintoviranomaisen huolenpitovelvollisuudesta, joka heijastaa sitä molemminpuolisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka henkilöstösäännöillä ja vastaavasti palvelussuhteen ehdoilla on luotu hallintoviranomaisen ja sen työntekijöiden välisiin suhteisiin.

Näin ollen kun otetaan huomioon toimielimille tässä asiayhteydessä kuuluva laaja harkintavalta, tuomioistuimen harjoittama valvonta rajoittuu sen tarkistamiseen, ettei asiassa ole tapahtunut ilmeistä virhettä tai harkintavallan väärinkäyttöä.

Arviointivirhettä voidaan pitää ilmeisenä ainoastaan silloin, kun se voidaan helposti todeta niiden perusteiden valossa, jotka lainsäätäjä on halunnut päätösvallan käyttämiselle asettaa.

Väliaikaiset toimihenkilöt, joilla on määräaikainen työsopimus, eivät voi vedota työsuhteen pysyvyyttä koskevaan oikeuteen, joka johtaisi siihen, että ennen kuin toimielin tekee päätöksen tällaisen väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen uusimatta jättämisestä, se olisi velvollinen tarkistamaan, voidaanko tämä viimeksi mainittu siirtää toisiin tehtäviin.

Näin ollen työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen ei ole huolenpitovelvollisuuden ja yksikön edun käsitteen mukaisesti, ennen kuin se tekee päätöksen väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen uusimatta jättämisestä, velvollinen arvioimaan ennalta mahdollisuutta siirtää asianomainen työntekijä toisiin tehtäviin.

(ks. 40–44 ja 46 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: tuomio Klinke v. yhteisöjen tuomioistuin (C‑298/93 P, EU:C:1994:273, 38 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Kyrpitsis v. TSK (T‑13/95, EU:T:1996:50, 52 kohta); tuomio Potamianos v. komissio (T‑160/04, EU:T:2008:438, 30 kohta) ja tuomio ETF v. Landgren (T‑404/06 P, EU:T:2009:313, 162 kohta)

Unionin yleinen tuomioistuin: EMA v. BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Canga Fano v. neuvosto (F‑104/09, EU:F:2011:29, 35 kohta)