A Bíróság (ötödik tanács) 2022. december 8-i ítélete (az Administrativen sad [Blagoevgrad – Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VS kontra Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(C-180/21. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – 2., 4. és 6. cikk – A 2016/679 rendelet alkalmazhatósága – A „jogos érdek” fogalma – A „közérdekű vagy […] közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat” fogalma – (EU) 2016/680 irányelv – 1., 3., 4., 6. és 9. cikk – Nyomozás keretében gyűjtött személyes adatok kezelésének jogszerűsége – A bűncselekmény feltételezett áldozatára vonatkozó adatoknak az e személlyel szembeni vádemelés érdekében történő további kezelése – Az „[adatgyűjtés] céljától eltérő cél” fogalma – Az állam felelősségének megállapítására irányuló eljárás keretében a tagállami ügyészség által a védekezése céljából felhasznált adatok)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad – Blagoevgrad

Az alapeljárás felei

Felperes: VS

Alperes: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Az eljárásban részt vesz: Teritorialno otdelenie – Petrich kam Rayonna prokuratura – Blagoevgrad

Rendelkező rész

A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével és 6. cikkével összefüggésben

a következőképpen kell értelmezni:

a személyes adatokat az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő célból kezelik, ha az ilyen adatokat bűncselekmény felderítése és nyomozása keretében gyűjtötték, az említett adatkezelésre ugyanakkor a szóban forgó nyomozás végén valamely személy elleni vádemelés érdekében került sor, függetlenül attól, hogy ezt a személyt az említett adatgyűjtés időpontjában áldozatnak tekintették, és az ilyen adatkezelés ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében megengedett, feltéve hogy az megfelel az e rendelkezésben előírt feltételeknek.

A 2016/680 irányelv 3. cikkének 8. pontját és 9. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

e rendelet alkalmazandó a személyes adatok azon kezelésére, amelyet a tagállami ügyészség az állam felelősségének megállapítására irányuló eljárás keretében a védelemhez való jogának gyakorlása érdekében végez, amennyiben egyrészt tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező bíróságot az ezen eljárásban félként részt vevő természetes személyre vonatkozó, a 2016/680 irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célokból összeállított ügyiratok meglétéről, és másrészt ezen ügyiratokat továbbítja e bíróság részére.

A 2016/679 rendelet 6. cikkének (1) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

abban az esetben, ha az állam felelősségének megállapítása iránti kereset az ügyészségnek felrótt, a büntetőjogi feladatainak ellátása során megvalósult mulasztásokon alapul, a személyes adatok ilyen kezelése jogszerűnek tekinthető, ha ezen adatkezelés e rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének e) pontja értelmében a nemzeti jog által az ügyészségre bízott azon közérdekű feladat ellátásához szükséges, hogy ezen eljárás keretében védje az állam jogi és vagyoni érdekeit, feltéve hogy az említett adatkezelés eleget tesz az említett rendeletben előírt valamennyi alkalmazandó követelménynek.

____________

1 HL C 206., 2021.5.31.