EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 5 d.

Byla F‑29/11

BA

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/147/09 – Rumunijos pilietybę turinčių administratorių rezervo sąrašo sudarymas – Puikus Rumunijos oficialiosios kalbos mokėjimas – Vengriškai kalbanti Rumunijos mažuma – Neleidimas laikyti egzamino žodžiu – Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai – Apimtis“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo BA prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 10 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) direktoriaus sprendimą atmesti jos skundą ir konkurso EPSO/AD/147/09 atrankos komisijos sprendimą neleisti jai laikyti konkurso egzamino žodžiu.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. BA padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Ieškinys dėl sprendimo neleisti dalyvauti konkurso egzaminuose – Galimybė remtis pranešimo apie konkursą neteisėtumu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atviro konkurso eiga – Dalyvavimo egzaminuose kalbos – Vienodas požiūris – Apimtis – Naujos valstybės narės pilietybę turinčių administratorių rezervo sąrašo sudarymas – Reikalavimas puikiai mokėti šios valstybės oficialiąją kalbą – Leistinumas

(Tarybos reglamentai Nr. 1 ir Nr. 1760/2006)

1.      Ieškovas turi teisę, atsižvelgdamas į išskirtinį įdarbinimo procedūros, kuri yra sudėtinė administracinė procedūra, sudaryta iš glaudžiai susijusių paeiliui priimamų sprendimų, pobūdį, remtis per konkursą padarytais pažeidimais, įskaitant tuos, kurie gali būti susiję su pačiu pranešimo apie konkursą tekstu, ir pareikšti ieškinį dėl vėlesnio individualaus sprendimo, kaip antai sprendimo neleisti laikyti egzaminų. Iš tiesų vykstant tokiai procedūrai negalima reikalauti, kad ieškovas pateiktų tiek ieškinių, kiek per tokią procedūrą buvo priimta jam nepalankių aktų.

Ypatingais atvejais ieškinys dėl panaikinimo gali būti pareiškiamas ir dėl pranešimo apie konkursą, jeigu dėl jame įtvirtintų sąlygų, dėl kurių ieškovas negali dalyvauti konkurse, jis yra ieškovo nenaudai priimtas sprendimas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius.

(žr. 39, 40 ir 42 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1995 m. rugpjūčio 11 d. Sprendimo Komisija prieš Noonan, C‑448/93 P, 17 ir 19 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. balandžio 14 d. Sprendimo Clarke ir kt. prieš VRDT, F‑82/08, 79 punktas.

2.      Taip pat pažymėtina, kad Sąjungos viešosios tarnybos teisėje taikomas vienodo požiūrio principas pažeidžiamas, kai dvi Sąjungos tarnyboje dirbančių asmenų kategorijos, kurių faktinė ir teisinė padėtis iš esmės nesiskiria, vertinamos skirtingai ir toks skirtingas vertinimas nėra objektyviai pateisinamas.

Taip nėra tuo atveju, kai, remdamasi Reglamentu Nr. 1760/2006, nustatančiu specialias laikinąsias Europos Bendrijų pareigūnų įdarbinimo priemones dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą, administracija rengia atvirą konkursą Rumunijos piliečiams ir dėl tarnybos intereso nustato tokiems kandidatams reikalavimą puikiai mokėti jų valstybinę, t. y. rumunų kalbą, kuri yra vienintelė oficialioji Rumunijos kalba, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje.

Bet kuriuo atveju, net jeigu dėl to, kad egzaminą raštu reikėjo laikyti rumunų kalba, Rumunijos pilietis, kurio gimtoji kalba yra vengrų, galėjo atsidurti mažiau palankioje padėtyje, reikalavimas egzaminą laikyti rumunų kalba turi būti laikomas teisėtu, nes jis pateisinamas viršesniais reikalavimais, kylančiais būtent dėl Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą. Aptariami reikalavimai grindžiami objektyviais ir protingais kriterijais ir skirtingas vertinimas rengiant „su plėtra susijusį konkursą“, galimas taikyti tik pereinamuoju laikotarpiu po minėtos valstybės įstojimo į Sąjungą, yra proporcingas siekiamam tikslui.

Sąjungos administracinės tarnybos, kaip antai Europos personalo atrankos tarnyba, kurioms pavesta pagal nuo bendrųjų taisyklių leidžiantį nukrypti reglamentą, kaip antai Reglamentą Nr. 1760/2006, rengti tik Rumunijos, kaip į Sąjungą ką tik įstojusios valstybės, piliečiams skirtus konkursus, negali nepažeisdamos vienodo požiūrio principo leisti vartoti kitą kalbą nei oficialioji šios valstybės kalba tam tikruose atrankos egzaminuose raštu, kuriais siekiama būtent patikrinti puikų tokios kalbos mokėjimą. Kitaip būtų tuo atveju, jei tokia valstybė narė, kiek tai susiję su jos dalyvavimu Sąjungos institucijų veikloje, pagal Reglamento Nr. 1 1 straipsnį oficialiai pripažintų mažumos kalbą, vartojamą jos teritorijoje, ir tokia kalba, nors ir nėra oficialioji šios valstybės kalba, būtų oficialioji Sąjungos kalba.

Be to, nustatytas reikalavimas „puikiai mokėti rumunų kalbą“ kaip pagrindinę nagrinėjamu atveju aptariamo konkurso, skirto tik Rumunijos piliečiams, kalbą nėra nei neteisėtas, nei akivaizdžiai prieštaraujantis tarnybos interesui. Vadovaudamasi tarnybos ar darbo poreikiais administracija gali teisėtai nurodyti, kurią kalbą ar kalbas reikia mokėti puikiai arba pakankamai gerai.

(žr. 75, 79, 81–84 ir 86 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Arcelor Atlantique ir Lorraine ir kt., C‑127/07, 23 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimo Hendrickx prieš Tarybą, T‑376/03, 26 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. vasario 25 d. Sprendimo Pleijte prieš Komisiją, F‑91/08, 36 ir 57 punktai; 2011 m. birželio 29 d. Sprendimo Angioi prieš Komisiją, F‑7/07, 90 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.