Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. märtsil 2013 - Technische Universität Darmstadt versus Eugen Ulmer KG

(kohtuasi C-117/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Technische Universität Darmstadt

Vastustaja: Eugen Ulmer KG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kauplemist ja litsentsimist reguleerivad sätted direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 3 punkti n tähenduses kehtivad juhul, kui õiguste valdaja pakub sättes nimetatud asutustele mõistlikel tingimustel litsentsilepingute sõlmimist teose kasutamiseks?

2.    Kas direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punkt n võimaldab liikmesriikidel anda asutustele õiguse nende kogudesse kuuluvaid teoseid digitaliseerida, kui see on vajalik teoste kättesaadavaks tegemiseks eriseadmete kaudu?

3.    Kas liikmesriigid võivad direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punkti n alusel kehtestada õigusi, mis võimaldavad eriseadmete kasutajatel nende kaudu kättesaadavaks tehtud teoseid printida paberile või salvestada USB-mäluseadmele?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10, ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).