Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Bamberg (Γερμανία) στις 11 Ιουνίου 2021 – Ποινική διαδικασία κατά MR

(Υπόθεση C-365/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberlandesgericht Bamberg

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

MR

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνάδει με το άρθρο 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άρθρο 55 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (στο εξής: ΣΕΣΣ)1 και παραμένει εφαρμοστέο καθόσον επιτρέπει εξαίρεση από την απαγόρευση της σώρευσης διώξεων, δυνάμει της οποίας ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, κατά τον χρόνο της κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της ΣΕΣΣ, να δηλώσει ότι δεν δεσμεύεται από το άρθρο 54 της ΣΕΣΣ, στην περίπτωση που τα πραγματικά περιστατικά τα οποία είχε λάβει υπόψη η αλλοδαπή δικαστική απόφαση συνιστούν αξιόποινη πράξη κατά της ασφαλείας του κράτους ή κατά άλλων εξίσου ουσιαστικών συμφερόντων αυτού του συμβαλλομένου μέρους;

Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι καταφατική:

Αντιβαίνει στα άρθρα 54 και 55 ΣΕΣΣ καθώς και στα άρθρα 50 και 52 του Χάρτη ο τρόπος με τον οποίο τα γερμανικά δικαστήρια ερμηνεύουν τη δήλωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ως προς το άρθρο 129 του Strafgesetzbuch (ποινικού κώδικα, στο εξής: StGB) κατά τον χρόνο κύρωσης της ΣΕΣΣ (Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα 1994 II, σ. 631), βάσει του οποίου στην εν λόγω δήλωση εμπίπτουν ακόμη και εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες –όπως και αυτή της υπό κρίση υπόθεσης– αναπτύσσουν εγκληματική δραστηριότητα που στρέφεται αποκλειστικά κατά της περιουσίας και δεν επιδιώκουν περαιτέρω σκοπούς πολιτικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς ή κοσμοθεωρητικούς, ούτε και αποβλέπουν στην απόκτηση επιρροής με μέσα αθέμιτα στην πολιτική, την ενημέρωση, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη ή την οικονομία;

____________

1 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ 2000, L 239, σ. 19).