ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

22 май 2008 година

Дело F-107/07

Constantin Daskalakis

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Член 7, параграф 2 от Правилника — Надбавка за срочно заемане на по-висока длъжност — Недопустимост“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 AE, с която г‑н Daskalakis иска отмяна на решението на органа по назначаването на Комисията от 28 юни 2007 г., доколкото с това решение предвидената в член 7, параграф 2 от Правилника надбавка не му е дадена за срок, по-дълъг от една година

Решение: Отхвърля жалбата като недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Производство — Допустимост на процесуалните действия — Преценка към момента на извършване на действието

(член 114 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Когато е направено възражение за недопустимост на жалба, депозирана в Секретариата на Съда на публичната служба преди датата на влизане в сила на неговия собствен процедурен правилник, следва да се прилагат, от една страна, посочените в член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба процесуални норми, а именно посочените в параграф 3 от този член, който овластява Съда на публичната служба да се произнесе с определение, без да разглежда делото по същество, и от друга страна, нормите за допустимост на жалбата, към които е препращал член 114 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложими mutatis mutandis за Съда на публичната служба до влизането в сила на неговия процедурен правилник.

Тъй като, независимо от това дали се прилага член 114 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд или член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, срокът за подаване на възражение за недопустимост тече от момента на съобщаването на жалбата, когато това съобщаване е станало преди влизането в сила на Процедурния правилник на Съда на публичната служба, по необходимост срокът, който трябва да се спази, е този, който е в сила и е посочен в Процедурния правилник на Първоинстанционния съд. По този начин в съответствие с принципа на правна сигурност не би могло влизането в сила на Процедурния правилник на Съда на публичната служба законосъобразно да води до съкращаване на вече започналия да тече към момента на неговото влизане в сила срок за подаване на възражение за недопустимост с отделна молба.

Датата, която е от значение, когато се проверява дали този срок е спазен, е датата, на която възражението за недопустимост е внесено в Съда на публичната служба.

(вж. точки 23, 25 и 26)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 14 декември 1992 г., Lenz/Комисия, T‑47/92, Recueil, стp. II‑2523, точка 34

Съд на публичната служба — 26 април 2006 г., Falcione/Комисия, F‑16/05, Recueil FP, стp. I‑A‑1‑3 и II‑A‑1‑7, точка 84, 14 декември 2007 г., Duyster/Комисия, F‑82/06, все още непубликувано в Сборника, точка 40, 25 януари 2008 г., Duyster/Комисия, F‑80/06, все още непубликувано в Сборника, точки 38—43