22. mail 2012 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-55/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanekud, mis tehti arvutuse alusel, mis võtab arvesse pärast hagejate pensioniõiguste ülekandmise taotluste esitamist jõustunud uusi üldisi rakendussätteid.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel hagejate esitatud taotluse raames tehtud hagejate pensioniõiguste ülekandmise ettepanekute kohta, mis sisaldavad 3. märtsil 2011 vastu võetud uute üldiste rakendussätete kohasel arvutusel põhinevat ettepanekut;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.