POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2012 r.

Sprawa F‑54/12 R

Luigi Carosi

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczasowych – Wniosek o zawieszenie wykonania – Fumus boni iuris – Brak – Szczegółowe warunki dopuszczenia do konkursu – Doświadczenie zawodowe

Przedmiot: Wniosek złożony na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA oraz art. 279 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w którym L. Carosi żąda w szczególności zawieszenia wykonania decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AST/117/11 (zwanego dalej „komisją konkursową” lub „komisją”) w sprawie niedopuszczania go do etapu oceny zintegrowanej w tym konkursie.

Orzeczenie: Wniosek skarżącego o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Warunki dopuszczenia – Ustalenie w ogłoszeniu o konkursie – Ocena doświadczenia zawodowego kandydatów przez komisję konkursową – Kontrola sądowa – Granice – Konkurs w dziedzinie obsługi sekretariatu

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 2, 5)

Komisja konkursowa jest zobowiązana ocenić w każdym poszczególnym przypadku, czy doświadczenie zawodowe opisane przez kandydata odpowiada poziomowi wymaganemu w ogłoszeniu o konkursie. Komisji konkursowej przysługuje w tym względzie zakres uznania w ramach przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących postępowania konkursowego, jeśli chodzi o ocenę zarówno charakteru i długości wcześniejszego doświadczenia zawodowego kandydatów, jak i mniej lub bardziej ścisłego związku tego doświadczenia z wymogami stanowiska do obsadzenia. Tym samym, w ramach kontroli zgodności z prawem Sąd do spraw Służby Publicznej powinien ograniczyć się do sprawdzenia, czy nie popełniono oczywistego błędu przy korzystaniu z uznania.

W tym względzie komisja konkursowa nie dokonuje oczywiście błędnej oceny, gdy uznaje, wydając decyzję w sprawie niedopuszczenia do konkursu w dziedzinie obsługi sekretariatu, że dyplom szkoły wyższej i doświadczenie zawodowe, między innymi w dziedzinie prawniczej, nie odpowiadają, odpowiednio, dyplomowi z dziedziny obsługi sekretariatu i doświadczeniu zawodowemu w tejże dziedzinie.

(zob. pkt 35, 39, 40, 47)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑40/09 Časta przeciwko Komisji, 1 lipca 2010 r., pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo