Talan väckt den 11 augusti 2006 - Michael Nolin mot kommissionen

(Mål F-91/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michael Nolin (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den bedömningsansvariges beslut av den 8 april 2006 att fastställa sökanden karriärutvecklingsrapport för år 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan gjort gällande att svaranden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom den bedömningsansvarige inte har nämnt vissa av sökandens viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsområden och inte kommenterat dessa i sökandens karriärutvecklingsrapport. Denna situation har uppkommit genom att den bedömningsansvarige i sin bedömning har varit inkoherent och tagit ofullständig hänsyn till relevanta omständigheter, på ett sätt som kan jämställas med en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna.

Sökanden anser dessutom att den bedömningsansvarige, trots att denne har gjort två ändringar i sina kommentarer i jämfört med rapporten för år 2003, har upprepat sökandens rapport från föregående år, vilket strider mot artikel 5 i de allmänna genomförandebestämmelserna rörande artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, eftersom sökanden har fått nya arbetsuppgifter och upprepning har skett utan hans samtycke.

____________