Kanne 21.3.2021 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(Asia C-174/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: I. Zalogin ja M. Noll-Ehlers)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin:

toteaa, että Bulgarian tasavalta on jättänyt noudattamatta SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan seuraavilla alueilla ja seuraavissa taajamissa: BG0001 Sofian taajama, BG0002 Plovdivin taajama, BG0004 Pohjoinen, BG0005 Lounas ja BG0006 Kaakko, kun se ei ole toteuttanut unionin tuomioistuimen 5.4.2017 antaman tuomion komissio v. Bulgaria (C 488/15, EU:C:2017:267) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä,

velvoittaa Bulgarian tasavallan maksamaan komissiolle kiinteämääräisen korvauksen, jonka määrä on 3 156 euroa päivässä, 5.4.2017 annetun tuomion komissio v. Bulgaria (C 488/15, EU:C:2017:267) antamispäivästä siihen asti, kunnes tuomio annetaan nyt esillä olevassa asiassa, tai jos tuomion noudattamatta jättäminen päättyy aiemmin, viimeisen noudattamatta jättämisvuoden 31.12. saakka; joka tapauksessa tämän kiinteämääräisen korvauksen määrän olisi oltava vähintään 653 000 euroa

velvoittaa Bulgarian tasavallan maksamaan komissiolle seuraamusmaksun, jonka määrä on 5 677,20 euroa päivässä, kunkin ilmanlaatualueen osalta nyt esillä olevassa asiassa annettavan unionin tuomioistuimen tuomion antamispäivästä siihen vuoteen saakka, jolloin 5.4.2017 annettua tuomiota komissio v. Bulgaria (C 488/15, EU:C:2017:267) noudatetaan täysimääräisesti, ja

velvoittaa Bulgarian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Bulgarian tasavalta ei ole toteuttanut unionin tuomioistuimen asiassa C-488/15 antaman tuomion noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ja edelleen laiminlyö (i) ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan, tarkasteltuna yhdessä sen liitteen XI kanssa, mukaisia velvoitteitaan ja (ii) kyseisen direktiivin 23 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

____________