Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Bergström/Комисия

(Дело F-64/06)1

(Публична служба - Назначаване - Срочно наети служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия Правилник - Преходни правила за класиране в степен към момента на назначаването - Класиране в степен съгласно по-неблагоприятните нови правила - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от приложение ХІІІ към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ragnar Bergström (Linkebeek, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Šulce)

Предмет на делото

Отмяна на решението на органа по назначаването от 10 август 2005 г., с което жалбоподателят - срочно нает служител и успял кандидат по общ конкурс COM/A/3/02, е назначен като длъжностно лице и е класиран в степен A*6, стъпка 2 съгласно разпоредбите на приложение ХІІІ към Правилника.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 165, 15.7.2006 г., стр. 36.