Sag anlagt den 3. januar 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-3/08)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Sagen er anlagt til prøvelse af Kommissionens afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning om at modtage en italiensk oversættelse af et notat på engelsk, der var adresseret til ham.

Sagsøgerens påstande

Notat prot. REFLEX.K7/PL/dg D(2007)502497 af 15. februar 2007 annulleres.

Kommissionens afgørelse uanset dens grundlag om at meddele afslag på den anmodning, sagsøgeren indgav til ansættelsesmyndigheden den 27. januar 2007, annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse uanset dens grundlag, hvorved der blev meddelt afslag på den klage, sagsøgeren indgav til ansættelsesmyndigheden den 26. maj 2007.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den skade, han er forvoldt ved de anfægtede akter, på 1 000 EUR, eller et større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________