Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 - Hidalgo / Europees Parlement

(Zaak F-70/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Manuel Hidalgo (Brussel, België) (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het bericht van regularisatie van verzoekers bezoldiging over de periode van juli tot en met december 2009 en van de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EG, Euratom) nr.°1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 alsmede verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

verklaren dat verordening (EG, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 niet van toepassing is;

het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 4 juni 2010 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het bericht van regularisatie van zijn bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en zijn salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld krachtens verordening (EG, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009, nietig verklaren;

voor zover nodig, de besluiten van het Europees Parlement tot opstelling van het bericht van regularisatie van zijn bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en van zijn salarisafrekeningen sinds 1 januari 2010 krachtens verordening (EG, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009, nietig verklaren;

het Parlement veroordelen tot betaling aan verzoeker van de achterstallige bezoldiging waarop hij recht heeft, vermeerderd met vertragingsrente vanaf de datum waarop die bezoldiging verschuldigd werd, tegen de rentevoet die de ECB voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

het Parlement veroordelen tot betaling aan verzoeker van een symbolisch bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de begane dienstfouten en het verwijzen in de kosten.

____________