Žaloba podaná 3. októbra 2007 - Petrilli/Komisia

(vec F-98/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgicko) (v zastúpení: J. L. Lodomez, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť predmetnú žalobu o neplatnosť za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 20. júla 2007, ktorým tento orgán zamietol žiadosť podanú žalobkyňou na základe článku 90 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok), ktorá sa týkala obnovenia zmluvy na Generálnom riaditeľstve Komisie pre výskum,

zrušiť rozhodnutie, ktoré by Komisia prípadne mohla prijať na základe sťažnosti, ktorú žalobkyňa podala súbežne s predmetnou žalobou a s návrhom na odklad výkonu rozhodnutia menovacieho orgánu z 20. júla 2007,

vyhlásiť predmetnú žalobu na náhradu škody za prípustnú a dôvodnú,

uložiť Komisii, aby umožnila žalobkyni znova nastúpiť na svoje miesto ako zmluvná zamestnankyňa na oddelení "T2" Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum na dobu 18 mesiacov; sankcionovať nesplnenie tohto výroku pokutou 1000 eur za každý deň omeškania,

zaviazať Komisiu, aby žalobkyni z titulu náhrady majetkovej ujmy spôsobenej stratou zárobku v dôsledku odmietnutia obnoviť jej zmluvu, zaplatila čiastku zodpovedajúcu odmene, ktorú by poberala, ak by na základe zmluvy by mohla pokračovať v zamestnaní ako zmluvná zamestnankyňa až do skončenia trojročného obdobia,

zaviazať Komisiu na náhradu dodatočnej škodu, ktorá bola žalobkyni spôsobená v dôsledku straty možnosti uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú vo Výkonnej agentúre pre výskum (REA), a to v nadväznosti na neobnovenie vyššie uvedenej zmluvy a možnosti dokončiť svoje úlohy v Komisii a výkonom týchto úloh si tam prehĺbiť svoje skúsenosti,

zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy žalobkyni spôsobenej rozhodnutím o zamietnutí obnovenia jej zmluvy vo výške, ktorú určí Súd prvého stupňa a s výslovnou výhradou možného zvýšenie v priebehu konania, predbežne stanovenej na 1 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu všetkých trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri dôvody, pričom prvý dôvod spočíva v porušení zásady zákonnosti a porušení článku 88 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie o zamietnutí obnovenia jej zmluvy ako zmluvnej zamestnankyne, prijaté na základe rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania dočasných zamestnancov v pracoviskách Komisie, bráni tomu, aby článok 88 PZOZ umožnil obnovenie jej zmluvy na obdobie ďalších 18 mesiacov. Rozhodnutie z 28. apríla 2004 je nezákonné, keďže obmedzuje práva zakotvené v služobnom poriadku.

Druhý žalobný dôvod spočíva v porušení zásady riadnej správy veci verejných, povinnosti starostlivosti a služobného záujmu. Žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie nezohľadňuje jej osobnú situáciu, ako ani služobný záujem a záujem agentúry, ktorá má byť v budúcnosti zriadená.

Tretí dôvod spočíva v nedostatočnom odôvodnení a v porušení článku 3b PZOZ. Žalobkyňa najmä uvádza, že automatické odmietnutie obnovenia jej zmluvy z dôvodu, že dosiahla maximálnu povolenú hranicu šiestich rokov stanovenú v rozhodnutí z 28. apríla 2004, je v rozpore s filozofiou článku 3b PZOZ, ktorá spočíva na vôli zamestnávať osoby na základe zmlúv na dobu určitú s cieľom vykonávania úloh v špecializovaných oblastiach na dobu nevyhnutnú na splnenie špecifickej úlohy.

Štvrtý dôvod spočíva v tom, že rozhodnutie z 28. apríla 2004 porušuje smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368), všeobecné zásady európskeho pracovného práva, sociálne práva zamestnancov a najmä zásadu stability zamestnania, ako aj zákaz diskriminácie. Pokiaľ ide o porušenie zákazu diskriminácie, žalobkyňa zdôrazňuje, že maximálna povolená hranica šiestich rokov sa uplatňuje iba na zmluvných zamestnancov, ktorí podliehajú článku 3b PZOZ, zatiaľ čo zmluvní zamestnanci podliehajúci článku 3a PZOZ majú právo uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú.

____________