Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Bremen (Nemecko) 16. februára 2021 – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(vec C-96/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Bremen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DM

Žalovaná: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 16 písm. l) smernice 2011/83/EÚ1 z 25. októbra 2011 vykladať v tom zmysle, že pre vylúčenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje, ak obchodník spotrebiteľovi službu súvisiacu s činnosťami v rámci voľného času neposkytne bezprostredne, ale predá mu právo prístupu k takejto službe?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).