Жалба, подадена на 1 август 2012 г. — ZZ и др./ЕИБ

(Дело F-83/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: адв. L. Levi)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

От една страна да се отменят решенията за прилагане спрямо жалбоподателите на обезщетения съгласно новата система на функциониране, произтичаща от решението от 14 декември 2010 г. на Съвета на директорите и от решенията от 9 ноември 2010 и от 16 ноември 2011 г. на Управителния комитет и, от друга страна, последващо искане да се осъди ответникът да заплати разликата във възнагражденията, както и обезщетения и лихви

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за прилагане спрямо жалбоподателите на обезщетения съгласно новата система на функциониране, произтичаща от решението от 14 декември 2010 г. на Съвета на директорите и от решенията от 9 ноември 2010 и от 16 ноември 2011 г. на Управителния комитет, като индивидуалното решение за прилагане се съдържа в известието от април 2012 г., доведено до знанието на заинтересованите лица не по-рано на 22 април 2012 г.;

вследствие от което,

да се осъди ответникът да заплати разликата във възнагражденията спрямо действието на предишния премиален режим, която произтича от решението от 14 декември 2010 на Съвета на директорите и решенията от 9 ноември 2010 г. и 16 ноември 2011 г.; тази разликата във възнагражденията следва да се увеличи с лихви за забава, считано от 22 април 2012 г. до окончателното изплащане, като лихвите са в размер на определения от ЕЦБ лихвен процент плюс 3 пункта;

да се осъди ответникът да заплати обезщетения за претърпените поради загубата на покупателна способност вреди, които да се определят ex aequo et bono, но първоначално да бъдат в размер на 1,5 % от месечното възнаграждение на всеки от жалбоподателите;

да се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.