Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. juuni 2012. aasta otsus – Cantisani versus komisjon

(kohtuasi F-71/10)1

(Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Konverentsitõlk – Personalieeskirjade artiklid 12a ja 24 – Psühholoogiline ahistamine – Huvide konflikt – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicola Cantisani (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. de Lannoy)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud abitaotlus seoses psühholoogilise ahistamisega ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta N. Cantisani kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 317, 20.11.2010, lk 49.