POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 16 listopada 2011 r.

Sprawa F‑67/11 R

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Pilny charakter – Brak – Wyważenie wchodzących w grę interesów

Przedmiot:      Wniosek złożony na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA, a także art. 279 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w którym L. Marcuccio żąda w istocie zawieszenia wykonania odmownej decyzji w sprawie swojego wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. w szczególności o podjęcie działań zapewniających wykonanie pkt 2 sentencji wyroku Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F‑56/09 Marcuccio przeciwko Komisji.

Orzeczenie:      Wniosek skarżącego o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania –„Fumus boni iuris”– Pilny charakter – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Kolejność wykonania i sposób badania – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda materialna

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

1.      Artykuł 102 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej stanowi, że we wnioskach o zastosowanie środka tymczasowego należy między innymi wskazać okoliczności niecierpiące zwłoki, a także uprawdopodobnić z faktycznego i prawnego punktu widzenia konieczność zastosowania środka.

Przesłanki pilności i fumus boni iuris mają charakter kumulatywny, dlatego wniosek o zastosowanie środków tymczasowych należy oddalić, jeżeli jedna z tych przesłanek nie jest spełniona. W razie potrzeby sędzia rozpatrujący wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zestawia również ze sobą wagę poszczególnych wchodzących w grę interesów.

W ramach takiej całościowej analizy sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych przysługuje szeroki zakres swobodnej oceny i ma on – w świetle konkretnych okoliczności danego przypadku – swobodę w określeniu sposobu, w jaki różne przesłanki powinny być zbadane, oraz kolejności ich badania, gdyż żaden przepis prawa nie narzuca mu z góry określonego schematu postępowania przy ocenie konieczności zarządzenia środków tymczasowych.

Gdy w ramach wniosku o zastosowanie środków tymczasowych sędzia rozpatrujący wniosek, przed którym podnosi się istnienie ryzyka poniesienia przez wnioskodawcę poważnej i nieodwracalnej szkody, waży poszczególne wchodzące w grę interesy, powinien on w szczególności zbadać, czy ewentualne stwierdzenie nieważności spornej decyzji przez sędziego orzekającego co do istoty sprawy umożliwi odwrócenie skutków sytuacji, którą wywołałoby natychmiastowe wykonanie tej decyzji, i a contrario, czy zawieszenie wykonania tej decyzji może przeszkodzić w jej pełnym wykonaniu w razie, gdyby skarga w postępowaniu głównym została odrzucona.

W razie gdy samo zawieszenie wykonania zaskarżonej decyzji nie zmieni sytuacji skarżącego, ponieważ nie mogłoby mu samodzielnie nadać jakiegokolwiek uprawnienia do żądanego zniszczenia zdjęć dokumentów, takie zawieszenie byłoby pozbawione skutku, a zatem skarżący nie miałby w nim interesu. Wprawdzie sędzia orzekający w przedmiocie środków tymczasowych jest również właściwy do zarządzenia innych środków tymczasowych niż zawieszenie wykonania na podstawie art. 279 TFUE, lecz taki środek nie może prowadzić do odwrócenia sytuacji, wskutek którego skarga w postępowaniu głównym stałaby się bezprzedmiotowa.

(zob. pkt 15–17, 26, 27)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 4/78 R Salerno przeciwko Komisji, 13 stycznia 1978 r., pkt 2; sprawa 206/89 R S. przeciwko Komisji, 31 lipca 1989 r., pkt 14, 15

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑65/08 R Hiszpania przeciwko Komisji, 30 kwietnia 2008 r., pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑52/08 R Plasa przeciwko Komisji, 3 lipca 2008 r., pkt 21, 22 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa F‑104/10 R de Pretis Cagnodo i Trampuz de Pretis Cagnodo przeciwko Komisji, 15 lutego 2011 r., pkt 16

2.      Celem postępowania w przedmiocie środków tymczasowych nie jest zagwarantowanie naprawienia szkody, lecz zapewnienie pełnej skuteczności wyroku co do istoty sprawy. Aby cel ten został osiągnięty, żądane środki muszą być niecierpiące zwłoki w tym znaczeniu, że zastosowanie tych środków i wywarcie przez nie skutku przed ogłoszeniem orzeczenia w postępowaniu głównym jest niezbędne dla uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody dla interesów skarżącego. Do strony wnoszącej o zastosowanie środków tymczasowych należy wykazanie, że nie może oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu głównym bez poniesienia szkody tego rodzaju.

Aby uzasadnić spełnienie wymogu pilnego charakteru w przypadku szkody majątkowej wynikającej z odmowy wypłaty odszkodowania i żądanych kar za zwłokę, sędzia orzekający w przedmiocie środków tymczasowych powinien otrzymać konkretne i dokładne informacje, poparte szczegółowymi dokumentami, wykazujące, jaka jest sytuacja finansowa skarżącego i pozwalające na dokonanie oceny prawdopodobnych skutków braku zarządzenia żądanych środków.

(zob. pkt 19, 21)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑65/99 P(R) Willeme przeciwko Komisji, 25 marca 1999 r., pkt 62

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑173/99 R Elkaïm i Mazuel przeciwko Komisji, 10 września 1999 r., pkt 25; sprawa T‑320/02 R Esch-Leonhardt i in. przeciwko EBC, 19 grudnia 2002 r., pkt 27

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑103/10 P(R) Parlament przeciwko U, 27 kwietnia 2010 r., pkt 37