Žaloba podaná 2. júna 2009 - Maria Dionisio Galao/Výbor regiónov

(vec F-57/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ana Maria Dionisio Galao (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Výbor regiónov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného, ktorým sú stanovené podmienky pre zamestnanie žalobkyne ako zmluvnej zamestnankyne podľa článku 3b PZOZ, v rozsahu, v akom je v ňom doba trvania zmluvy obmedzená na 3 mesiace, ako aj zrušenie dvoch dodatkov k pracovnej zmluve žalobkyne ako zamestnankyne na dobu určitú, ktorými bol zmenený dátum uplynutia uvedenej zmluvy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov z 19. decembra 2008, v tom rozsahu, v akom stanovuje podmienky pre zamestnanie žalobkyne ako zmluvnej zamestnankyne podľa článku 3b PZOZ, presnejšie, v akom obmedzuje dobu trvania zmluvy na 3 mesiace,

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov z 23. októbra 2008, v tom rozsahu, v akom dodatkom č. 9 k zmluve mení podmienky pre zamestnanie žalobkyne ako zamestnankyne na dobu určitú podľa článku 8 písm. b) PZOZ, presnejšie, v akom prekladá ukončenie zmluvy na 31. december 2008,

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov z 22. septembra 2008, v tom rozsahu, v akom dodatkom č. 8 k zmluve mení podmienky pre zamestnanie žalobkyne ako zamestnankyne na dobu určitú podľa článku 8 písm. b) PZOZ, presnejšie, v akom posúva ukončenie zmluvy z 30. septembra na 31. december 2008;

zaviazať Výbor regiónov na náhradu trov konania.

____________