Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 marca 2006 r. (wniosek Court of Appeal i Employment Tribunal o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) - C.D. Robinson-Steele przeciwko R.D. Retail Services Ltd (C-131/04), Michael Jason Clarke przeciwko Frank Staddon Ltd (C-257/04) oraz J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes przeciwko Hanson Clay Products Ltd, wcześniej Marshalls Clay Products Ltd( C-257/04)

(Sprawy połączone C-131/04 i C-257/04)1

Polityka społeczna - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników - Dyrektywa 93/104/WE - Prawo do corocznego płatnego urlopu - Włączenie wynagrodzenia za coroczny urlop do stawki godzinowej lub dziennej wynagrodzenia ("rolled-up holiday pay")

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal, Employment Tribunal

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: C.D. Robinson-Steele (C-131/04)

Michael Jason Clarke (C-257/04)

J.C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes (C-257/04)

Strona pozwana: R.D. Retail Services Ltd (C-131/04)

Frank Staddon Ltd (C-257/04)

Hanson Clay Products Ltd, wcześniej Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Employment Tribunal - Wykładnia art. 7 dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 307, str. 18) - Zgodność przepisów krajowych zezwalających na włączenie wynagrodzenia za urlop coroczny do stawki godzinowej wynagrodzenia, jak również do jego pensji jako część wynagrodzenia za czas pracy i zezwalających na brak wynagrodzenia za okres, w trakcie którego pracownik faktycznie skorzystał z urlopu ("rolled-up holiday pay")

Sentencja

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy stoi na przeszkodzie temu, by część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za wykonaną pracę stanowiła zapłata za coroczny urlop, podczas gdy pracownik nie otrzymywałby z tytułu corocznego urlopu wynagrodzenia wypłacanego dodatkowo, obok wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nie może być odstępstw od tego prawa w drodze porozumienia wiążącego na mocy umowy.

Artykuł 7 dyrektywy 93/104 stoi na przeszkodzie temu, by wynagrodzenie za minimalny coroczny urlop w rozumieniu tego przepisu było wypłacane w ratach rozłożonych w odpowiadającym temu urlopowi rocznym okresie pracy, razem z wynagrodzeniem za wykonaną pracę, a nie jako należność za określony okres, w trakcie którego pracownik faktycznie skorzystał z urlopu.

Artykuł 7 dyrektywy 93/104 nie stoi zasadniczo na przeszkodzie temu, by kwoty już wypłacone w sposób przejrzysty i zrozumiały tytułem minimalnego corocznego urlopu w rozumieniu tego przepisu w formie rat rozłożonych w odpowiadającym temu urlopowi rocznym okresie pracy, razem z wynagrodzeniem za wykonaną pracę, zostały zaliczone na poczet wynagrodzenia za określony urlop, z którego pracownik już faktycznie skorzystał.

____________

1 - Dz.U. C 106 z 30.04.2004 r.Dz.U. C 217 z 28.08.2004 r.