Talan väckt den 22 februari 2008 - Valero Jordana mot kommissionen

(Mål F-25/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gregorio Valero Jordana (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslut av den 17 april 2007 i den mån detta innebär att sökanden inte beviljas något extra prioritetspoäng under befordringsförfarandet 2003.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 17 april 2007 i den mån det innebär att sökanden inte beviljas något extra prioritetspoäng under befordringsförfarandet 2003,

förplikta svaranden att utge ett skadestånd om 5 000 euro och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________