Kasační opravný prostředek podaný dne 21. května 2021 Ryanair DAC proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 14. dubna 2021 ve věci T-379/20, Ryanair v. Komise (SAS, Švédsko; Covid 19)

(Věc C-320/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ryanair DAC (zástupci: E. Vahida a F. C. Laprévote, advokáti, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros a V. Blanc, advokátka)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Francouzská republika, Švédské království, SAS AB

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

určil v souladu s články 263 a 264 SFEU, že rozhodnutí Komise C(2020) 2366 final ze dne 24. dubna 2020 o státní podpoře SA.57061 (2020/N) – Švédsko – Náhrada škod způsobených společnosti SAS pandemií COVID-19 je neplatné; a

uložil Komisi, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Ryanair, a uložil vedlejším účastníkům řízení v prvním stupni a (případně) v řízení o tomto kasačním opravném prostředku, že ponesou vlastní náklady řízení;

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka šest důvodů.

Zaprvé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl argument navrhovatelky, podle něhož Komise porušila požadavek, podle něhož podpora poskytnutá podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU neslouží k nápravě škody způsobené jediné oběti.

Zadruhé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zjevného zkreslení skutkového stavu při aplikaci čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU a zásady proporcionality ve vztahu ke škodě způsobené společnosti SAS AB pandemií COVID-19.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl argument navrhovatelky, podle něhož došlo k neodůvodněnému porušení zásady zákazu diskriminace.

Začtvrté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zjevného zkreslení skutkového stavu, když zamítl navrhovatelčin argument týkající se porušení svobody usazování a volného pohybu služeb.

Zapáté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zjevného zkreslení skutkového stavu, pokud jde o to, že nebylo zahájeno formální vyšetřovací řízení.

Zašesté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zjevného zkreslení skutkového stavu, pokud jde o to, že nebylo uvedeno odůvodnění.

____________