Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 lutego 2012 r. – AM przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-100/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Odmowa uznania wypadkowego podłoża udaru mózgu – Komisja lekarska – Zasada kolegialności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AM (Malaga, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie uznania za wypadek, w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i art. 2 wspólnych zasad ubezpieczenia urzędników od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, udaru mózgu, któremu uległ skarżący w dniu 5 marca 2006 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AM pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 37.