Tiesas (virspalāta) 2017. gada 27. jūnija spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(lieta C-74/16) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Valsts atbalsts – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Jēdzieni “uzņēmums” un “saimnieciskā darbība” – Citi LESD 107. panta 1. punkta piemērošanas nosacījumi – LESD 108. panta 1. un 3. punkts – Jēdzieni “pastāvošs atbalsts” un “jauns atbalsts” – Spānijas Karalistes ar Svēto Krēslu 1979. gada 3. janvārī noslēgts nolīgums – Ēku, ietaišu un būvdarbu nodoklis – Katoļu baznīcas nekustamajiem īpašumiem piemērojams atbrīvojums no nodokļa

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Atbildētāja: Ayuntamiento de Getafe

Rezolutīvā daļa:

Uz tādu atbrīvojumu no nodokļa kā pamatlietā aplūkotais, kas ir piemērojams Katoļu baznīcas kongregācijai attiecībā uz būvdarbiem, kuri veikti nekustamajā īpašumā, un kurš ir paredzēts tādu darbību veikšanai, kam nav strikti reliģiska mērķa, var attiekties LESD 107. panta 1. punktā minētais aizliegums, ja un ciktāl šī darbība ir saimnieciskā darbība, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

____________

1     OV C 145, 25.4.2016.